Từ thư mục:
page 1123...next »

chào admin có thể hướng dẫn mình kết nối với sql dev dc ko
mình dùng host là Localhost thì kết nối dc. nếu dùng ip báo lỗi :Status : Failure -Test failed: IO Error: The Network Adapter could not establish the connection

connect SQL dev bởi Duy AnhDuy Anh, 31 Jan 2018 05:32

anh nghĩ cái này đc cấu hình ở trang admin wak ngon hơn nhỉ

Ngon bởi havn7590havn7590, 23 Feb 2017 03:57

Lệnh xóa toàn bộ thư mục khi đã có sẵn.

Vào thư mục gốc trên putty, Ví dụ thư mục của tôi là /app/ftl/ccbs
gõ lệnh:

mc

Sau đó trỏ con trỏ chuột đến thư mục cần xóa, bấm F8 để xóa đi thư mục. F10 để quay trở về.

Lệnh unzip gói zip trên server:

unzip <Tên File zip của bạn>

Trong quá trình thao tác có thể sử dụng phím "tab" để putty gợi ý ra những từ khóa.

Lệnh kiểm tra những session đang connect đến schemas của ứng dụng.

Truy cập vào oracle -sqlplus
Trên putty thực hiện 2 lệnh.

insert the code here
select 'alter system kill session ''' || sid || ',' || serial# || ''';' from v$session where username = '<your_schema>'

Drop schemas

Sau khi kiểm tra không còn session nào kết nối đến schemas của bạn, tiến hành xóa user để tiến hành deploy lại dùng chính schemas cũ.

drop user <Tên schema của bạn > cascade;

Tìm đến thư mục của connection

pwdx

- Kill session
kill -9 <Mã session>

sqlplus / as sysdba
// Start DB
startup
// Start listener
lsnrctl start

ps -ef|grep java

Find Out Which Process Is Listening Upon a Port
# netstat -tulpn
bởi truongnv1truongnv1, 19 Jan 2017 09:24
  If=:
  :{
    !params = action.getParameters();
    size = params.get("SIZE");
    check = (size !=0);
    check;
  :}
      True
      Insert
        TableName==ATTM
        PrimaryKey
      False
      Insert

Thực hiện câu lệnh check để thực hiện giống kiểu If else.
Viết kiểu if else bởi truongnv1truongnv1, 15 Jan 2017 06:36
truongnv1truongnv1 22 Dec 2016 03:24
in discussion Hidden / Per page discussions » Các Field trong wak

Bổ sung cú pháp của DateCompare.
Date==END_DATE
Trim
TimePicker==true
LiveValidation
DateFormat==dd/MM/yyyy HH:mm:ss
Presence
DateCompare==START_DATE
Format==dd/MM/yyyy
ExpectedResult==10

bởi truongnv1truongnv1, 22 Dec 2016 03:24

Bổ sung validate so sánh giá trị số từ,giá trị số đến:
Với yêu cầu nhập 'RECEIVED_RECORD_COUNT_TO' phải lớn hơn 'RECEIVED_RECORD_COUNT_FROM'
Text==RECEIVED_RECORD_COUNT_TO
Trim
MaxLength==15
LiveValidation
Numericality
OnlyInteger
Minimum==!"RECEIVED_RECORD_COUNT_FROM"+action.getId()
Đối với so sánh giá trị nhỏ hơn,ta chỉ cần thay giá trị Minimum bằng Maximum

Bổ sung thêm 2 node trong node Logic là :

 1. Node NoLog : Dùng để ghi chú module không cần ghi log vào bảng adm_module_log
 2. Node IgnoreCSRFCheck : Bỏ qua việc check CSRF (Cross-site Request Forgery).
bởi truongnv1truongnv1, 22 Dec 2016 01:28
Smart đấy :) bởi TuanNX_FTLTuanNX_FTL, 06 Dec 2016 04:44
bởi namdmnamdm, 06 Dec 2016 04:29

Để cấp quyền cho toàn bộ file ở bước 6 ta có thể sử dụng câu lệnh:
chmod +x *.sh

Thêm mục đích của các biểu đồ. ý nghĩa các biểu đồ.
Có option nào bỏ bớt các biểu đồ không.
-> thêm các môt tả.

bởi Ga QuayGa Quay, 24 Nov 2016 04:22
Ga QuayGa Quay 24 Nov 2016 04:16
in discussion Hidden / Per page discussions » Start

Em thấy trang này thiếu sức sống quá.:D

bởi Ga QuayGa Quay, 24 Nov 2016 04:16

Nhóm
Nhóm đồng bộ
> Phàn này viết hơi thiếu thông tin.
Ví dụ phân nhóm nhằm mục đích nhóm các tiến trình cùng loại để dễ view dễ quản lý.
- Nhóm đồng bộ nhắm mục đích xử lý các tiến trình không chạy xong xong.
> Không biết đúng không nữa.

bởi Ga QuayGa Quay, 24 Nov 2016 04:09
Ga QuayGa Quay 24 Nov 2016 04:04
in discussion Hidden / Per page discussions » Tiến trình FTP file

Một số lỗi trả về của tiến trình FTP file.
—> Không hiểu lắm về 1xx, …x5z. Cho xin cái hình ảnh.

bởi Ga QuayGa Quay, 24 Nov 2016 04:04
Ga QuayGa Quay 24 Nov 2016 04:02
in discussion Hidden / Per page discussions » Tiến trình FTP file

(17) Location List: Các tham số hệ thống để cấu hình.Ở đây ta cũng có thể khai báo trực tiếp trên tiến trình.
—> Phần này có thể chi tiết hơn bên trong có gì không nhỉ.
- Giới thiệu qua một số tiến trình ftp. FTp theo ngày, theo sequene chắc là cũng nhiều người dùng.

bởi Ga QuayGa Quay, 24 Nov 2016 04:02

dear team,
bài viết về olap mình thấy còn vấn đề sau:

- thiếu Node:

ChartScript=:
:{
  if(chartOptions.xAxis == null)
    chartOptions.xAxis = {};
  chartOptions.xAxis.reversed = true;
:}
ChartOptions=:
:{
  yAxis: {
    labels: {//chinh sua unit cho bao cáo olap
      formatter: function() {
        return 'Bps';
      }
    },
  },
  plotOptions:{
    series:{  //dừng tính năng ấn vào số liệu trên báo cáo
      point:{
        events:{
          click:function(){
            preventDefault();
          }
        }
      }
    }
  }
:}

- Chưa có defind node ReportOptions.

- các tham số trong report
gợi ý:

ReportOptions=:
:{
  render:"lineChart", //mặc định chart ở loại line
  pieSerieIndex: 0,  //mặc định measure nào(index)
  breakIndex:1    //mặc định break nào(index)
:}
bởi havn7590havn7590, 22 Nov 2016 03:13

@Quang: mình đã chỉnh sửa lại bài viết

Trả lời Quangnt bởi truongnv1truongnv1, 16 Nov 2016 07:29

Có mà quang đoạn cuối có phần đến bài viết cấu hình mail hệ thống. chắc là nó chưa nổi bật lắm nên người đọc khó nắm bắt

:) bởi huynhpchuynhpc, 16 Nov 2016 03:20

value: có bao nhiêu cột thì bấy nhiêu dấu ?.

Nên giải thích cho NSD là chức năng sử dụng PreparedStatement.

Cột dữ liệu: Các cột trong file Excel muốn cập nhật vào datase. Cột dữ liệu tương ứng với các cột trong bảng của database.

Thứ tự các cột dữ liệu trong excel tương ứng với vị trí của tham số "?" trong câu lệnh SQL.

Nữa là, nếu có screenshot demo thì tốt.

bởi namdmnamdm, 16 Nov 2016 01:57
page 1123...next »