Lastest version: v20181127

Download file
Change log:

v20181127

 • Nâng cấp web server lên jetty 9.4.14
 • Cập nhật thư viện hỗ trợ
 • Bổ sung chức năng quản lý web server
 • Test với java 11
 • Fix bug

v20170527

 • Nâng cấp web server lên jetty 9.4.6
 • Cập nhật các file jar thirdparty
 • Cải tiến cơ chế notifyChanged
 • Fix bug

v20170427

 • BIG CHANGE: Sửa thiết kế, bỏ bảng adm_app
 • Nâng cấp web server lên jetty 9.4.4
 • Cải tiến olap hỗ trợ hiển thị dữ liệu rollup
 • Hỗ trợ import dữ liệu cho các chức năng tạo mới/sửa
 • Hỗ trợ node LayoutScript tùy biến giao diện form tạo mới/sửa
 • Cải tiến chức năng quản lý module, quản lý nhóm NSD
 • Fix bug

v20170327

 • Nâng cấp web server lên jetty 9.4.3
 • Hỗ trợ xử lý sự kiện
 • Cải tiến workflow
 • Ngừng hỗ trợ pending request (dùng workflow)
 • Thay đổi cơ chế lưu mẫu tin cảnh báo vào DB
 • Cải tiến các chức năng change_position
 • Hỗ trợ inject css bằng các put file css vào thư mục skin
 • Fix bug

v20170207

 • Nâng cấp web server lên jetty 9.4.1
 • Hỗ trợ workflow ở form master detail.
 • Bổ sung link quên mật khẩu, đăng ký ở form login
 • Bổ sung nút di chuyển lên xuống cho các chức năng quản lý menu, module, attr, ip, …
 • Sửa lỗi báo cáo olap không gen được excel trên ie, firefox

v20161216

 • Chuyển toàn bộ code *.dic sang thư mục web
 • Nâng cấp web server lên jetty 9.4
 • Hỗ trợ Logic.HideKeyColumn ở list.jsp phục vụ ẩn cột ID
 • Thay $ValueN$ bằng $COLUMN_NAME$ ở node Query.FieldList.Html, Query.FieldList.OpenHtml, Query.FieldList.CloseHtml, form tìm kiếm (list.jsp)
 • Fix lỗi sai tên cột ở DefaultMailNotificator
 • Sửa code insert nhóm chức năng, bổ sung quyền S
 • Sửa menu.jsp chỉ hiển thị các nhóm chức năng mà NSD có quyền S
 • Chỉnh sửa css, thêm scroll nếu menu quá dài
 • Bổ sung chức năng move top/bottom vào một số danh mục
 • Fix lỗi chưa xét quyền IP theo thứ tự ưu tiên
 • Bỏ check quyền ly_page/list.jsp, hỗ trợ user tìm kiếm module để add khi thiết kế trang web
 • Fix một số bug nhỏ khác

v20161110

 • Cập nhật jetty 9.3.14 (có lỗi NPE ở ssl)
 • Sửa lỗi check ip thứ tự kiểm tra không chính xác
 • Sửa danh chức năng edit NSD, nhóm NSD, sắp xếp IP theo độ ưu tiên

v20161105

 • Cập nhật jetty 9.3.13 và một số thư viện thirdparty
 • Sửa lỗi context path ở danh mục lịch thực hiện
 • Sửa lỗi escape html ở một số file jsp

v20160928

 • Cập nhật jetty 9.3.12
 • Vá một số lỗi hổng bảo mật (xss, csrf)
 • Chặn không cho xóa nhóm NSD của user đang login

v20160820

 • Cập nhật jetty 9.3.11
 • Sửa cơ chế query dữ liệu json, giảm lượng dữ liệu truyền nhận
 • Thêm tham số resetSessionOnIpChange trong web.xml
 • Sửa một số lỗi nhỏ

v20160608

 • Cập nhật jetty 9.3.9
 • Bổ sung cá nhân hóa trang nền
 • Sửa giao diện view/update file
 • Sửa một số lỗi nhỏ

v20160428

 • Cập nhật jetty 9.3.8
 • Bổ sung chức năng tổng hợp dữ liệu olap
 • Bổ sung báo cáo thống kê lưu lượng truy cập
 • Sửa một số lỗi nhỏ

v20160328

 • Bổ sung nút back/forward (phục vụ web app trên ios)
 • Bổ sung side menu cho màn hình phân giải thấp (mobile)
 • Cải tiến drill down olap
 • Bổ sung chức năng kết xuất CSV cho olap
 • Cải tiến css skin/layout hỗ trợ mobile, dashboard

v20160228

 • Cấu hình sinh file jsp compiled ra thư mục work
 • Bổ sung chức năng design trang web
 • Bổ sung chức năng add module
 • Báo cáo olap hỗ trợ drillDown & script
 • Sửa lỗi phát sinh

v20160128

 • Cải tiết quản lý tiến trình, thêm tham số SyncGroup cho phép tiến trình chạy tuần tự
 • Chỉnh sửa giao diện báo cáo, list, external list
 • Sửa lỗi phát sinh

v20160108

 • Sửa lỗi olap/olap.js
 • Tách include/list_module.jsp thành list_body.jsp
 • Thêm include/list_master_detail.jsp và master_detail.jsp
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151228

 • Hỗ trợ gen_csv ở các file list, rpt
 • CHÚ Ý: Sửa các tiến trình xử lý file thay việc repalce tham số kiểu $TÊN_THAM_SỐ$ bằng MVEL
 • CHÚ Ý: Bổ sung chức năng báo cáo tổng hợp olap. Tham khảo tại đây
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151217

 • Cải thiện hỗ trợ ajax ở list, report
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151204

 • Thực hiện khuyến cáo của google, đặt việc load javascript sau quá trình tải trang. Các đoạn <script> nhiều khả năng gặp lỗi, khắc phục bằng cách thêm attribute defer hoặc đặt trong fs_addLoadEvent(function(){ /*HERE*/ });. Tham khảo tại đây
 • Bổ sung chức năng chỉnh sửa file dic, jsp nếu NSD có quyền edit file
 • Bổ sung chức năng xóa file nhật ký tiến trình

v20151125

 • Bổ sung chức năng quản lý thành viên nhóm
 • Hỗ trợ giao thức http2 (theo nghiên cứu sẽ tăng performance lên 10-40%)
 • Cải tiến chức năng quản lý việc định kỳ và lịch thực hiện

Older version