Change log:

v20160108

 • Sửa lỗi olap/olap.js
 • Tách include/list_module.jsp thành list_body.jsp
 • Thêm include/list_master_detail.jsp và master_detail.jsp
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151228

 • Hỗ trợ gen_csv ở các file list, rpt
 • CHÚ Ý: Sửa các tiến trình xử lý file thay việc repalce tham số kiểu $TÊN_THAM_SỐ$ bằng MVEL
 • CHÚ Ý: Bổ sung chức năng báo cáo tổng hợp olap. Tham khảo tại đây
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151217

 • Cải thiện hỗ trợ ajax ở list, report
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151204

 • Thực hiện khuyến cáo của google, đặt việc load javascript sau quá trình tải trang. Các đoạn <script> nhiều khả năng gặp lỗi, khắc phục bằng cách thêm attribute defer hoặc đặt trong fs_addLoadEvent(function(){ /*HERE*/ });. Tham khảo tại đây
 • Bổ sung chức năng chỉnh sửa file dic, jsp nếu NSD có quyền edit file
 • Bổ sung chức năng xóa file nhật ký tiến trình

v20151125

 • Bổ sung chức năng quản lý thành viên nhóm
 • Hỗ trợ giao thức http2 (theo nghiên cứu sẽ tăng performance lên 10-40%)
 • Cải tiến chức năng quản lý việc định kỳ và lịch thực hiện
Download file