Change log:

v20161105

 • Cập nhật jetty 9.3.13 và một số thư viện thirdparty
 • Sửa lỗi context path ở danh mục lịch thực hiện
 • Sửa lỗi escape html ở một số file jsp

v20160928

 • Cập nhật jetty 9.3.12
 • Vá một số lỗi hổng bảo mật (xss, csrf)
 • Chặn không cho xóa nhóm NSD của user đang login

v20160820

 • Cập nhật jetty 9.3.11
 • Sửa cơ chế query dữ liệu json, giảm lượng dữ liệu truyền nhận
 • Thêm tham số resetSessionOnIpChange trong web.xml
 • Sửa một số lỗi nhỏ

v20160608

 • Cập nhật jetty 9.3.9
 • Bổ sung cá nhân hóa trang nền
 • Sửa giao diện view/update file
 • Sửa một số lỗi nhỏ

v20160428

 • Cập nhật jetty 9.3.8
 • Bổ sung chức năng tổng hợp dữ liệu olap
 • Bổ sung báo cáo thống kê lưu lượng truy cập
 • Sửa một số lỗi nhỏ

v20160328

 • Bổ sung nút back/forward (phục vụ web app trên ios)
 • Bổ sung side menu cho màn hình phân giải thấp (mobile)
 • Cải tiến drill down olap
 • Bổ sung chức năng kết xuất CSV cho olap
 • Cải tiến css skin/layout hỗ trợ mobile, dashboard

v20160228

 • Cấu hình sinh file jsp compiled ra thư mục work
 • Bổ sung chức năng design trang web
 • Bổ sung chức năng add module
 • Báo cáo olap hỗ trợ drillDown & script
 • Sửa lỗi phát sinh

v20160128

 • Cải tiết quản lý tiến trình, thêm tham số SyncGroup cho phép tiến trình chạy tuần tự
 • Chỉnh sửa giao diện báo cáo, list, external list
 • Sửa lỗi phát sinh

v20160108

 • Sửa lỗi olap/olap.js
 • Tách include/list_module.jsp thành list_body.jsp
 • Thêm include/list_master_detail.jsp và master_detail.jsp
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151228

 • Hỗ trợ gen_csv ở các file list, rpt
 • CHÚ Ý: Sửa các tiến trình xử lý file thay việc repalce tham số kiểu $TÊN_THAM_SỐ$ bằng MVEL
 • CHÚ Ý: Bổ sung chức năng báo cáo tổng hợp olap. Tham khảo tại đây
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151217

 • Cải thiện hỗ trợ ajax ở list, report
 • Sửa lỗi phát sinh

v20151204

 • Thực hiện khuyến cáo của google, đặt việc load javascript sau quá trình tải trang. Các đoạn <script> nhiều khả năng gặp lỗi, khắc phục bằng cách thêm attribute defer hoặc đặt trong fs_addLoadEvent(function(){ /*HERE*/ });. Tham khảo tại đây
 • Bổ sung chức năng chỉnh sửa file dic, jsp nếu NSD có quyền edit file
 • Bổ sung chức năng xóa file nhật ký tiến trình

v20151125

 • Bổ sung chức năng quản lý thành viên nhóm
 • Hỗ trợ giao thức http2 (theo nghiên cứu sẽ tăng performance lên 10-40%)
 • Cải tiến chức năng quản lý việc định kỳ và lịch thực hiện
Download file