Change log:
  • Bổ sung FirstFocus ở một số chức năng
  • Bổ sung chức năng tra cứu câu lệnh tốn nhiều cputime, đọc nhiều đĩa cứng
Download file