Change log:

v20151228

  • Cải tiến chức năng sql report

v20151127

  • Bổ sung FirstFocus ở một số chức năng
  • Bổ sung chức năng tra cứu câu lệnh tốn nhiều cputime, đọc nhiều đĩa cứng
Download file