Download file
Change log:

v20161216

  • Chuyển file *.dic từ resource sang web

v20161124

  • Sửa lỗi import excel
  • Sửa giao diện một số chức năng

v20151228

  • Cải tiến chức năng sql report

v20151127

  • Bổ sung FirstFocus ở một số chức năng
  • Bổ sung chức năng tra cứu câu lệnh tốn nhiều cputime, đọc nhiều đĩa cứng