Change log:
  • Sinh code list.dic theo bố cục mới: chỉ hiển thị 1 control bên ngoài, panel tìm kiếm đưa vào popup
  • Chỉnh sửa một số lỗi nhỏ
Download file