Change log:

v20151204

  • Fix lỗi sinh file list.dic: id Format==#, chuỗi _FROM bị thêm vào tên control

v20151127

  • Sinh code list.dic theo bố cục mới: chỉ hiển thị 1 control bên ngoài, panel tìm kiếm đưa vào popup
  • Chỉnh sửa một số lỗi nhỏ
Download file