Download file
Change log:

v20161216

  • Hỗ trợ gen danh mục dạng master/detail
  • Bổ sung một số comment khi gen file *.schema để LTV dễ tùy biến
  • Tính toán size của các popup để khi chạy các popup hiển thị hợp lý hơn

v20151204

  • Fix lỗi sinh file list.dic: id Format==#, chuỗi _FROM bị thêm vào tên control

v20151127

  • Sinh code list.dic theo bố cục mới: chỉ hiển thị 1 control bên ngoài, panel tìm kiếm đưa vào popup
  • Chỉnh sửa một số lỗi nhỏ