1.Tạo 1 file script trong thư mục /etc/init.d/ bằng lệnh sau:

vi /etc/init.d/[tên file script]

Ví dụ muốn tạo file tên là service, gõ lệnh sau:
vi /etc/init.d/service

Thêm nội dung sau đây vào file vừa tạo:
#! /bin/bash
#
# chkconfig: 35 95 5
# description: Startup/Shutdown script
WORK_DIR=/app/ftl/wak
cd $WORK_DIR
pid_file=thread.pid
APP_NAME='FTLService'

RUNNING=0

if [ -f $pid_file ]; then
  pid=`cat $pid_file`
  if [ "x$pid" != "x" ] && kill -0 $pid 2>/dev/null; then
    RUNNING=1
  fi
fi

start()
{
  if [ $RUNNING -eq 1 ]; then
    echo $APP_NAME" already started"
  else
    ./run.sh &
    echo $! > $pid_file
    echo $APP_NAME" started"
  fi
}

stop()
{
  if [ $RUNNING -eq 1 ]; then
    pkill -TERM -P $pid
    kill -9 $pid
    RUNNING=0
    echo $APP_NAME" stopped"
  else
    echo $APP_NAME" not running"
  fi
}

restart()
{
  stop
  start
}

case "$1" in

  'start')
    start
    ;;

  'stop')
    stop
    ;;

  'restart')
    restart
    ;;

  *)
    echo "Usage: $0 { start | stop | restart }"
    exit 1
    ;;
esac
exit 0

Trong đó chú ý WORK_DIR là đường dẫn tới dịch vụ đang cần autostart. Như nội dung trên thì dịch vụ cần autostart nằm ở đường dẫn /app/ftl/wak.
2.Enable chức năng autostart bằng các lệnh sau:
chkconfig --add [tên file script]

chkconfig --level 345 [tên file script] on

Trong đó tên file script là tên file script ở trên. Ví dụ tên file là service thì gõ các lệnh sau:
chkconfig --add service
chkconfig --level 345 service on

3.Phân quyền cho file script bằng lệnh:
chmod +x /etc/init.d/[tên file script]

4.Kiểm tra:
Tắt dịch vụ sau đó chạy câu lệnh:
service [tên file script] start

Nếu dịch vụ được bật lên thì quá trình cài đặt thành công
Hoặc:
Reboot lại server bằng lệnh:
reboot

Sau đó kiểm tra xem dịch vụ có autostart hay không.
Finish!!!