Bước 1: Tạo file autostart
Tạo file /etc/init.d/dbora:

vi /etc/init.d/dbora

Thêm nội dung sau vào file vừa tạo:
#!/bin/sh
# chkconfig: 345 99 10
# description: Oracle auto start-stop script.
#
# Set ORA_OWNER to the user id of the owner of the 
# Oracle database software.

ORA_OWNER=oracle

case "$1" in
  'start')
    # Start the Oracle databases:
    # The following command assumes that the oracle login 
    # will not prompt the user for any values
    # Remove "&" if you don't want startup as a background process.
    su - $ORA_OWNER -c "/home/oracle/scripts/startup.sh >> /home/oracle/scripts/startup_shutdown.log 2>&1" &

    touch /var/lock/subsys/dbora
    ;;
  'stop')
    # Stop the Oracle databases:
    # The following command assumes that the oracle login 
    # will not prompt the user for any values
    su - $ORA_OWNER -c "/home/oracle/scripts/shutdown.sh >> /home/oracle/scripts/startup_shutdown.log 2>&1"
    rm -f /var/lock/subsys/dbora
    ;;
esac

Phân quyền cho file vừa tạo:
chmod 750 /etc/init.d/dbora

Cài đặt autostart file trên khi khởi động:
chkconfig --add dbora

Bước 2: Tạo scripts startup.sh và shutdown.sh
Tạo thư mục /home/oracle/scripts và phân quyền cho thư mục:

mkdir -p /home/oracle/scripts
chown oracle.oinstall /home/oracle/scripts

Tạo file startup.sh:
vi /home/oracle/scripts/startup.sh

Với nội dung sau:
#!/bin/bash
# Start Listener
lsnrctl start

# Start Database
sqlplus / as sysdba << EOF
STARTUP;
EXIT;
EOF

Tương tự tạo file shutdown.sh:
vi /home/oracle/scripts/shutdown.sh

Với nội dung:
#!/bin/bash
# Stop Database
sqlplus / as sysdba << EOF
SHUTDOWN IMMEDIATE;
EXIT;
EOF

# Stop Listener
lsnrctl stop

Phân quyền cho file startup.sh và shutdown.sh

chmod u+x /home/oracle/scripts/startup.sh /home/oracle/scripts/shutdown.sh
chown oracle.oinstall /home/oracle/scripts/startup.sh /home/oracle/scripts/shutdown.sh

Finish!!!
Có thể test database đã autostart chưa bằng cách khởi động lại server hoặc dùng lệnh sau:

service dbora stop 
service dbora start