Dưới đây là code mẫu một báo cáo wak-olap điển hình

File dic cấu hình:

View==/olap/olap.jsp
Logic
  FirstFocus==LOG_DATE
Field
  DateRange==LOG_DATE
    Value==l7d
    TimePicker==true
    Format==dd/MM/yyyy HH:mm:ss
    Trim
    LiveValidation
      Presence
  Submit==GEN_HTML
Layout==Simple
  Panel
    Layout==Simple
      Control==LOG_DATE
      Control==GEN_HTML
Query
  TableName==adm_module_log aml, adm_module am, adm_module amp, adm_user au
  Dimension
    LOG_DATE==trunc(aml.LOG_DATE)
      Format==dd/MM/yyyy
    PARENT_MODULE_NAME==amp.DESCRIPTION
#    MODULE_NAME==am.DESCRIPTION
    USER_NAME==au.USER_NAME
    ACTION_TYPE==aml.ACTION_TYPE
      MappedValue==ACTION_TYPE_TABLE
  Measure
    CNT==1
      AggregateFunction==SUM
  Condition==aml.module_id=am.module_id and aml.user_id=au.user_id and am.parent_id=amp.module_id
    aml.LOG_DATE==LOG_DATE_FROM
      Format==aml.LOG_DATE >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    aml.LOG_DATE==LOG_DATE_TO
      Format==aml.LOG_DATE <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
  PostStatement==ORDER BY 1,5 desc
ReportOptions=:
:{
  breakIndex:2
:}

File dic ngôn ngữ:

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
Title==Báo cáo thống kê lưu lượng truy cập
Caption==BÁO CÁO THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG TRUY CẬP
LOG_DATE==Ngày truy cập
  Total==Tổng ngày
PARENT_MODULE_NAME==Nhóm chức năng
  Total==Tổng nhóm chức năng
MODULE_NAME==Chức năng
  Total==Tổng chức năng
USER_NAME==Người truy cập
  Total==Tổng người truy cập
ACTION_TYPE==Tác động
  Total==Tổng tác động
ACTION_TYPE_TABLE
  S==Xem
  I==Thêm
  U==Sửa
  D==Xóa
  E==Thực hiện
CNT==Số lần
Excel
  Header=:
  :{
    <tr>
      <td colspan="3">Chúc các bạn một ngày tốt lành</td>
    </tr>
    <tr></tr><tr></tr>
  :}
  Footer=:
  :{
    <tr></tr><tr></tr>
    <tr>
      <td colspan="3"></td><td colspan="3">Hà nội ngày tháng năm</td>
    </tr>
  :}

Kết quả: https://binhkhang.ftl.vn:40443/vdas/report/rpt_revenue_sa.jsp
Các bạn dùng account admin mật khẩu trống nhé.