Mục đích bài viết

 • Giúp người quản trị thống kê lượng truy cập phục vụ báo cáo và tra cứu thông tin.

Nội dung

 • Chức năng này sẽ được quản trị khai báo. Quản trị là người đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền Admin.
 • Sau khi đăng nhập thành công, quản trị sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, click chuột vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & Phân quyền » Báo cáo thống kê truy cập.
bctktc_menu.png
 • Khi đó trên form "Tra cứu lịch sử tác động" sẽ đươc hiển thị
bctktc_form.png
 • Nội dung hiển thị gồm có:
  • Ngày truy câp: khoảng thời gian truy cập hệ thống.
  • Nhóm NSD: Nhóm người dùng được người quản trị phân quyền sử dụng chức năng.
  • Số lần: Số lần truy cập được hệ thống ghi lại cho quá trình thống kê.
 • Tìm kiếm thống kê lượng truy cập hiển thị theo biểu đồ colume chart.
bctktc_timkiem.png
 • Hiển thị theo biểu đồ dạng line chart.
bctktc_linechart.png
 • Hiển thị theo biểu đồ dạng bar chart.
bctktc_barchart.png
 • Hiển thị theo biểu đồ dạng area chart.
bctktc_areachart.png
 • Hiển thị theo biểu đồ dạng pie chart.
bctktc_piechart.png
 • Hiển thị theo biểu đồ dạng table.
bctktc_table.png