• Ý nghĩa: Dùng Excel để import dữ liệu nhiều bản ghi. Ví dụ thay vì nhập qua form 1000 câu hỏi thì import 1000 câu hỏi bằng file
 • Mục đích sử dụng: Tiết kiệm thời gian thao tác manual.

Trên thanh menu chọn Tiện ích CSDL/Cập nhật dữ liệu bằng file Excel. Giao diện sử dụng như sau:

WAK_DB_UTIL_Excel.png

Thực hiện câu lệnh

 • Bước 1: Sửa câu lệnh.
  • table: thông tin tên bảng trong database muốn cập nhật dữ liệu.
  • col: thông tin các cột trong bảng muốn cập nhật dữ liệu.
  • value: có bao nhiêu cột thì bấy nhiêu dấu ?.
 • Bước 2: Thông tin dòng bắt đầu.
  • Dòng bắt đầu: Câu lệnh được thực hiện bắt đầu từ dòng nào trong file Excel
 • Bước 3: Thông tin các cột dữ liệu cần nhập.
  • Cột dữ liệu: Thứ tự các cột dữ liệu trong excel tương ứng với vị trí của tham số "?" trong câu lệnh SQL.
 • Bước 4: Chọn file Excel chứa dữ liệu nhập.
 • Bước 5: Nhấn nút Thực hiện để cập nhật dữ liệu
WAK_DB_UTIL_Excel_B1.png

Lưu vào danh sách

 • Bước 1: Sửa câu lệnh.
  • table: thông tin tên bảng trong database muốn cập nhật dữ liệu.
  • col: thông tin các cột trong bảng muốn cập nhật dữ liệu.
  • value: có bao nhiêu cột thì bấy nhiêu dấu ?.
 • Bước 2: Thông tin dòng bắt đầu.
  • Dòng bắt đầu: Câu lệnh được thực hiện bắt đầu từ dòng nào trong file Excel
 • Bước 3: Thông tin các cột dữ liệu cần nhập.
  • Cột dữ liệu: Các cột trong file Excel muốn cập nhật vào datase. Cột dữ liệu tương ứng với các cột trong bảng của database.
 • Bước 4: Chọn file Excel chứa dữ liệu nhập.
 • Bước 5: Nhấn nút Lưu vào danh sách để lưu câu lệnh cập nhật dữ liệu
WAK_DB_UTIL_Excel_B2.png

Xem danh sách

 • Danh sách chứa tất cả các câu lệnh cập nhật dữ liệu đã lưu
WAK_DB_UTIL_Excel_B3.png

Comment

Thêm bình luận mới