Code xử lý trong lib wak.

Nếu không cấu hình, thì hiện tại dung lượng tối đa người dùng upload được là 256Mb.

    if ((maxUploadFileSizeString = filterConfig.getInitParameter("MaxUploadFileSize")) == null) {
      logger.log(Level.INFO, "MaxUploadFileSize is not configured, default to 256M");
      this.maxUploadFileSize = 268435456;
    } else {
      try {
        this.maxUploadFileSize = Integer.parseInt(filterConfig.getInitParameter("MaxUploadFileSize"));
      }

Tự cấu hình cho hệ thống

Tuy nhiên, mỗi hệ thống khác nhau sẽ có quy định về dung lượng file tối đa mà người dùng có thể upload lên hệ thống. Để giải quyết vấn đề này ta sửa trong file có đường dẫn

        web/WEB-INF/web.xml

Sau đó thêm đoạn code sau để cấu hình:
  <filter>
    <filter-name>FileUploadFilter</filter-name>
    <filter-class>com.ftl.wak.FileUploadFilter</filter-class>
    <init-param>
      <param-name>MaxUploadFileSize</param-name>
      <param-value>10485760</param-value>
    </init-param>
  </filter>

Chú ý: Ở đây dung lượng file có đơn vị tinh bằng bytes

Comment

Thêm bình luận mới