Nhiệm vụ của file create.dic

Mô tả

 • create.dic có nhiệm vụ tạo ra 1 hay nhiều đối tượng trên form cho người dùng.Là 1 trong 4 file chính trong wak bao gồm: create.dic,detail.dic,list.dic,remove.dic
 • Để tạo lên 1 form create,thì cần phải có 2 file là create.dic: có nhiệm vụ tạo lên logic,hiển thị cho fomr và createVN.dic để mô tả bằng tiếng việt.

Hình ảnh và code minh họa

 • Dưới đây là hình ảnh minh họa 1 sản phẩm của file create.dic
hinh%20anh%20minh%20hoa-1-1.png

Với code toàn bộ file như sau:

 • create.dic
Logic
# Uncomment to enable options below
#  ImmediateProcess
#  NoLog
#  LogParameter
#  IgnoreAuthenticate
#  IgnorePrivilegeCheck
#  ExcludeLayout
#  ContinuousProcessing
  FirstFocus==FILE_ID
Field
  Text==FILE_ID
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==10
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
  Text==MSG_ID
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==20
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
      Presence
  Text==IMSI
    Trim
    MaxLength==30
    LiveValidation
      Presence
  Text==MSISDN
    Trim
    MaxLength==30
    LiveValidation
      Presence
  Text==NEI_INFO
    Trim
    MaxLength==100
  Text==PROFILE_ID
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==5
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
      Presence
  Text==REFILL_COUNT
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==5
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
  Text==MAIN_AMOUNT
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==15
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
  Text==BONUS_AMOUNT
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==15
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
  Text==SCRATCH_CARD_NO
    Trim
    MaxLength==50
  Text==SCRATCH_CARD_INFO
    Trim
    MaxLength==100
  Text==DENOMINATION_ID
    Trim
    ApplyCurrencyFormat
    MaxLength==5
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
  Date==TAC
    Trim
    LiveValidation
      DateFormat==dd/MM/yyyy HH:mm:ss
  Submit==SAVE
  Submit==APPLY
  Button==CLOSE
Layout==Table
  Label==FILE_ID
  Control==FILE_ID
    LayoutExtra==width="240px"
  Label==MSG_ID
  Control==MSG_ID
    LayoutExtra==width="240px"
    BREAK
  Label==IMSI
  Control==IMSI
  Label==MSISDN
  Control==MSISDN
    BREAK
  Label==NEI_INFO
  Control==NEI_INFO
  Label==PROFILE_ID
  Control==PROFILE_ID
    BREAK
  Label==REFILL_COUNT
  Control==REFILL_COUNT
  Label==MAIN_AMOUNT
  Control==MAIN_AMOUNT
    BREAK
  Label==BONUS_AMOUNT
  Control==BONUS_AMOUNT
  Label==SCRATCH_CARD_NO
  Control==SCRATCH_CARD_NO
    BREAK
  Label==SCRATCH_CARD_INFO
  Control==SCRATCH_CARD_INFO
  Label==DENOMINATION_ID
  Control==DENOMINATION_ID
    BREAK
  Label==TAC
  Control==TAC
    BREAK
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==APPLY
      Control==SAVE
      Control==CLOSE
FetchProcess
  Fetch
    TableName==NEIF_DETAIL
    PrimaryKey
      ROWID==pk
    Column
      FILE_ID==FILE_ID
      MSG_ID==MSG_ID
      IMSI==IMSI
      MSISDN==MSISDN
      NEI_INFO==NEI_INFO
      PROFILE_ID==PROFILE_ID
      CREATED==TO_CHAR(CREATED,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      REFILL_COUNT==REFILL_COUNT
      MAIN_AMOUNT==MAIN_AMOUNT
      BONUS_AMOUNT==BONUS_AMOUNT
      SCRATCH_CARD_NO==SCRATCH_CARD_NO
      SCRATCH_CARD_INFO==SCRATCH_CARD_INFO
      DENOMINATION_ID==DENOMINATION_ID
      TAC==TO_CHAR(TAC,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    DetailData
SaveProcess
  Insert
    TableName==NEIF_DETAIL
    PrimaryKey
      ROWID==pk
        Automatic
        Retrieve
    Column
      FILE_ID==FILE_ID
      MSG_ID==MSG_ID
      IMSI==IMSI
      MSISDN==MSISDN
      NEI_INFO==NEI_INFO
      PROFILE_ID==PROFILE_ID
      CREATED==CREATED
        Automatic==current_timestamp
      REFILL_COUNT==REFILL_COUNT
      MAIN_AMOUNT==MAIN_AMOUNT
      BONUS_AMOUNT==BONUS_AMOUNT
      SCRATCH_CARD_NO==SCRATCH_CARD_NO
      SCRATCH_CARD_INFO==SCRATCH_CARD_INFO
      DENOMINATION_ID==DENOMINATION_ID
      TAC==TAC
        Format==TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    DetailData
    Validation
      Unique
 • createVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
Title==Tạo mới bảng dữ liệu chi tiết neif
Caption==TẠO MỚI BẢNG DỮ LIỆU CHI TIẾT NEIF
FILE_ID==File dữ liệu
  Title==File dữ liệu
MSG_ID==ID
  Title==ID
IMSI==Số IMSI
  Title==Số IMSI
MSISDN==Số TB
  Title==Số TB
NEI_INFO==Mô tả
  Title==Mô tả
PROFILE_ID==Loại TB
  Title==Loại TB
CREATED==Giờ nhận
  Title==Giờ nhận
REFILL_COUNT==Số lần nạp thẻ
  Title==Số lần nạp thẻ
MAIN_AMOUNT==Tài khoản chính
  Title==Tài khoản chính
BONUS_AMOUNT==Tài khoản KM
  Title==Tài khoản KM
SCRATCH_CARD_NO==Mã thẻ nạp
  Title==Mã thẻ nạp
SCRATCH_CARD_INFO==Thông tin thẻ nạp
  Title==Thông tin thẻ nạp
DENOMINATION_ID==Mệnh giá thẻ
  Title==Mệnh giá thẻ
TAC==Ngày trên thẻ
  Title==Ngày trên thẻ
SaveCompletedSuccessfully==Thông tin bảng dữ liệu chi tiết neif '$FILE_ID$' đã được thêm vào CSDL.

Cấu trúc của 1 file create.dic

Logic

First Focus

-Đưa con trỏ chuột tới field được chọn

ContinuousProcessing

-Đứng nguyên ở trang create kể cả sau khi đã SAVE xong

ImmediateProcess

-Thực hiện node PROCESS ngay lập tức.

NoLog

-Không thực hiện ghi ra log trong bảng adm_module_log

ExcludeLayout

-Chỉ hiện thị form và không hiển thị các layout, các nền xung quanh

IgnoreAuthenticate

-Bỏ qua yêu cầu đăng đăng nhập

IgnorePrivilegeCheck

-Bỏ qua quyền

Field

Bạn có thể xem chi tiết tại đây

Layout

Bạn có thể xem chi tiết tại đây

FetchProcess

Bạn có thể xem chi tiết tại đây

SaveProcess

bạn có thể xem chi tiết tại đây

Cấu trúc của 1 file createVN.dic

#reference

#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic

Lưu những dòng mô tả chung của wak

Title

 • Tên hiển thị trên browser
Title==Tạo mới bảng dữ liệu chi tiết neif

Caption

 • Dòng chữ lớn mô tả chức năng của trang
 • Lưu ý: Nên viết hoa toàn bộ dòng,giống như ví dụ minh họa bên dưới
Caption==TẠO MỚI BẢNG DỮ LIỆU CHI TIẾT NEIF

Name Field

 • Tên trường bạn muốn mô tả
NAME_FIELD==Tên field mà bạn muốn mô tả
  Title==Tên field mà bạn muốn mô tả

SaveCompletedSuccessfully

 • Dùng để thông báo khi được lưu một/hoặc nhiều bản ghi.
SaveCompletedSuccessfully==Thông tin bảng dữ liệu chi tiết neif '$FILE_ID$' đã được thêm vào CSDL.
 • Tham số: '$FILE_ID$' Lấy tham số FILE_ID bên create.dic

Comment