Giới thiệu về file detail.dic

Tác dụng

 • Là 1 trang chi tiết giúp người dùng có thể xem được các chi tiết về 1 bảng hay các giá trị người dùng quan tâm.

Minh họa

Dưới đây là 1 hình ảnh minh họa

detail.dic.png

Code cụ thể như sau:

Logic
# Uncomment to enable options below
#  ExcludeLayout
Field
  Label==FILE_TYPE_ID
    Extra==disabled
  Label==CODE
  Label==NAME
  Label==CREATED
  Label==CREATOR
  Label==MODIFIED
  Label==MODIFIER
  Button==CLOSE
Layout==Table
  Label==CODE
  Control==CODE
    LayoutExtra==width="240px;"
  Label==NAME
  Control==NAME
    LayoutExtra==width="240px;"
    BREAK
  Label==CREATOR
  Control==CREATOR
  Label==CREATED
  Control==CREATED
    BREAK
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==CLOSE
FetchProcess
  Fetch
    TableName==FILE_TYPE
    PrimaryKey
      FILE_TYPE_ID==pk
    Column
      FILE_TYPE_ID==FILE_TYPE_ID
      CODE==CODE
      NAME==NAME
      CREATED==TO_CHAR(CREATED,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      CREATOR==CREATOR
    DetailData

code file vn
#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
Title==Thông tin loại file dữ liệu
Caption==THÔNG TIN LOẠI FILE DỮ LIỆU
FILE_TYPE_ID==ID
  Title==ID
CODE==Mã
  Title==Mã
NAME==Tên
  Title==Tên
CREATED==Giờ tạo
  Title==Giờ tạo
CREATOR==Người tạo
  Title==Người tạo
MODIFIED==Giờ cập nhật
  Title==Giờ cập nhật
MODIFIER==Người cập nhật
  Title==Người cập nhật

Cấu trúc của 1 file detail.dic

Trong đó có các cấu trúc sau:

Logic

First Focus

-Đưa con trỏ chuột tới field được chọn

ContinuousProcessing

-Đứng nguyên ở trang create kể cả sau khi đã SAVE xong

ImmediateProcess

-Thực hiện node PROCESS ngay lập tức.

NoLog

-Không thực hiện ghi ra log trong bảng adm_module_log

ExcludeLayout

-Chỉ hiện thị form và không hiển thị các layout, các nền xung quanh

IgnoreAuthenticate

-Bỏ qua yêu cầu đăng đăng nhập

IgnorePrivilegeCheck

-Bỏ qua quyền

Field

- Ở đây do trang detail.dic chỉ sử dụng để hiện thị,nên Field sẽ chỉ có 2 dạng là Label và Hidden

Layout

Xem chi tiết tại đây

Fetch

Xem chi tiết tại đây

Comment