Giới thiệu

Tác dụng

 • Đưa ra 1 danh sách các giá trị mà 1 người dùng quan tâm theo 1 tiêu chí nào đó
 • Là 1 trong 4 file tạo nên 1 danh mục trong wak
 • Là file đầu tiên hiển thị khi kích vào 1 danh sách

Minh họa

Hình ảnh minh họa 1 list trong thực tế

list.png

Code minh họa

Logic
#  ListAllItem
  FirstFocus==CODE
  KeyField==LY_MODULE_ID
  NameField==CODE
Field
  Text==LY_MODULE_ID
    Trim
    MaxLength==5
    LiveValidation
      Numericality
        OnlyInteger
  Combo==LY_MODULE_TYPE_ID
    Item==SQL
      AddNullValue
      Value==SELECT LY_MODULE_TYPE_ID,NAME FROM LY_MODULE_TYPE ORDER BY NAME
  Text==CODE
    Trim
    MaxLength==50
  Text==CONTENT
    Trim
    MaxLength==4000
  DateRange==CREATED
    Trim
    TimePicker==true
  Text==CREATOR
    Trim
    MaxLength==50
  DateRange==MODIFIED
    Trim
    TimePicker==true
  Text==MODIFIER
    Trim
    MaxLength==50
  Submit==GEN_HTML
  Submit==GEN_EXCEL
  Button==ADD
    Extra==!"onclick=\\"create" + action.getId() + "(this);\\""
  Button==REMOVE_SELECTED
    Extra==!"onclick=\\"removeSelected" + action.getId() + "(this);\\""
Popup
  Width==960
  Height==520
Layout==Simple
  Panel
    Layout==Simple
      Control==CODE
      Panel
        Layout==DropDown
          Control==LY_MODULE_TYPE_ID
          Control==CONTENT
          Control==CREATED
          Control==CREATOR
          Control==MODIFIED
          Control==MODIFIER
      Control==GEN_HTML
      Control==GEN_EXCEL
      Control==ADD
      Control==REMOVE_SELECTED
Query
  TableName==LY_MODULE
  FieldList
    LY_MODULE_ID==LY_MODULE_ID
      Format==#
    LY_MODULE_TYPE_ID==(SELECT NAME FROM LY_MODULE_TYPE WHERE LY_MODULE.LY_MODULE_TYPE_ID=LY_MODULE_TYPE.LY_MODULE_TYPE_ID)
    CODE==CODE
    CONTENT==to_char(CONTENT)
      OpenHtml==<div style="max-height:120px;width:400px;overflow:auto;"><a class="previewLink" href="javascript:void(0)" rel="preview.jsp?pk=$Value0$&popup=true">
      CloseHtml==</a></div>
    CREATED==CREATED
    CREATOR==CREATOR
#    MODIFIED==MODIFIED
#    MODIFIER==MODIFIER
  Condition
    LY_MODULE_ID==LY_MODULE_ID
    LY_MODULE_TYPE_ID==LY_MODULE_TYPE_ID
    CODE==CODE
      Format==UPPER(CODE) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    CONTENT==CONTENT
      Format==UPPER(CONTENT) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    CREATED==CREATED_FROM
      Format==CREATED >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    CREATED==CREATED_TO
      Format==CREATED <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    CREATOR==CREATOR
      Format==UPPER(CREATOR) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    MODIFIED==MODIFIED_FROM
      Format==MODIFIED >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    MODIFIED==MODIFIED_TO
      Format==MODIFIED <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    MODIFIER==MODIFIER
      Format==UPPER(MODIFIER) LIKE UPPER('%'||?||'%')
  DefaultOrderField==CREATED
  DefaultOrderType==DESC

Cấu trúc các node theo trình tự

Logic

Field

Popup

Định dạng kích thước popup được bật ra khi hành động trên trang.Ở đây bạn có thể tùy chỉnh kích thước cho toàn bộ popup về cùng 1 size hoặc cũng có thể

Layout

Fetch

Query

Xlsx

Html

Json

Comment

Thêm bình luận mới