Giới thiệu về remove.dic

Tác dụng

 • Được dùng để xóa 1 hay nhiều bản ghi được lựa chọn

Minh họa

Dưới đây là khung hiển thị khi chọn xóa 1 bản ghi

remove.png

Code file remove.dic

SaveProcess
  Fetch
    TableName==FILE_TYPE
    PrimaryKey
      FILE_TYPE_ID==pk
    Column
      NAME==NAME
  Delete
    TableName==FILE_TYPE
    PrimaryKey
      FILE_TYPE_ID==pk
    DetailData
  Script=:
  :{
    com.ftl.neifgw.model.NeifHelper.getInstance().notifyChanged();
  :}

Code file VN
#reference /resource/com/ftl/wak/LiveValidationVN.dic
#reference /resource/com/ftl/wak/CommonVN.dic
SaveCompletedSuccessfully==Đã xóa thông tin loại file dữ liệu '$NAME$'.
 • SaveCompletedSuccessfully: Thông báo hỏi lại có chắc chắn muốn xóa bản ghi này hay không,với '$NAME$ được lấy bên file remove.dic

Cấu trúc của file remove.dic

Fetch

 • Lấy ra thông tin để hiện thị ra thông báo xóa
 • Về node Fetch xem tại đây Chi tiết

DELETE

 • TableName : Tên bảng có dữ liệu cần xóa
 • PrimaryKey: Xóa theo khóa chính
 • DetailData: Bạn có thể xóa thêm các trường của bảng liên quan

-Nếu muốn đồng thời xóa bản ghi và thực hiện thêm các hành động khác,thì ta có thể sử dụng thẻ Script để thực hiện mong muốn này

  Script=:
  :{
      //your code
  :}

- Như ví dụ dưới đây sử dụng thẻ Script để xóa theo 2 tham số truyền vào
 • Tham số 1: revision_id
 • Tham số 2: dmkt_id

Ở đây chúng ta sẽ thực hiện câu sql "delete from ho_so_dmkt where revision_id = ? and dmkt_id = ? ". với 2 giá trị được đánh dấu "?" là 2 tham số được truyền vào.

SaveProcess
  Script=:
    :{
      var hsId = action.getParameters().get("pk");
      function removeDmkt(cn,hsId,dmktId)
      {
        stmt = null;
        try
        {
          sql = "delete from ho_so_dmkt where revision_id = ? and dmkt_id = ?";
          stmt = action.getConnection().prepareStatement(sql);
          stmt.setString(1,hsId);
          stmt.setString(2,dmktId);
          stmt.executeUpdate();
        }
        finally
        {
          com.ftl.sql.Database.closeObject(stmt);
        }
      }
      var listDmkt = action.getParameters().get("lst_dmkt");
      lst = com.ftl.util.StringUtil.toStringVector(listDmkt,",");
      for(i = 0; i< lst.size();i++)
      {
      removeDmkt(action.getConnection(),hsId,lst.get(i));
      }
    :}

Comment

Thêm bình luận mới