Tác dụng của Fetch và minh họa

Tác dụng.

 • FetchProcess làm công việc lấy dữ liệu từ bảng trong database hiển thị lên layout đã khai báo Chi tiết về Layout
 • Node Fetch có vị trí sau node Layout và trước node SAVE

Minh họa.

Dưới đây là code 1 node Fetch được áp dụng trong thực tế

FetchProcess
  Fetch
    TableName==NEIF_DETAIL
    PrimaryKey
      ROWID==pk
    Column
      FILE_ID==FILE_ID
      MSG_ID==MSG_ID
      IMSI==IMSI
      MSISDN==MSISDN
      NEI_INFO==NEI_INFO
      PROFILE_ID==PROFILE_ID
      CREATED==TO_CHAR(CREATED,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
      REFILL_COUNT==REFILL_COUNT
      MAIN_AMOUNT==MAIN_AMOUNT
      BONUS_AMOUNT==BONUS_AMOUNT
      SCRATCH_CARD_NO==SCRATCH_CARD_NO
      SCRATCH_CARD_INFO==SCRATCH_CARD_INFO
      DENOMINATION_ID==DENOMINATION_ID
      TAC==TO_CHAR(TAC,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    DetailData

Giải thích các thuộc tính

Có các thuộc tính sau ta cần chú ý

Fetch

 • Bắt đầu xử lý node FetchProcess,giúp lấy ra những giá trị từ cơ sở dữ liệu ra layout đã được định nghĩa từ trước.

TableName

 • Tên bảng cần lấy dữ liệu,ta có thể lấy dữ liệu từ 1 hay nhiều bảng.Tên bảng được cách nhau bởi dấu ','. Bạn cũng có thể lấy bảng ra từ 1 hàm java nào đó,như ví dụ sau:
  TableName==!com.ftl.bcss.site.util.BU.getCpPayment(action)

PrimaryKey

 • Tên khóa chính của bảng cần lấy dữ liệu

Column

 • Các cột trong bảng cần lấy ra,bạn cũng có thể lấy các giá trị không cần thuộc các bảng được ghi ra trên TableName, chỉ cần lưu ý là phải đúng dữ liệu bạn cần lấy ra

DetailData

 • Có thể lấy thêm dữ liệu ở các bảng có liên quan.

Comment