Giới thiệu về node Layout

Tác dụng.

-là 1 node trong file …dic,vị trí sau node Field và trước node FETCH
-Có tác dụng bố trí các field ra giao diện được đưa tới người dùng

Minh họa

Dưới đây là 1 minh họa cho 1 file create.dic

layout2.png

Có layout được viết dưới dạng sau:

Layout==Table
  Label==FILE_ID
  Control==FILE_ID
    LayoutExtra==width="240px"
  Label==MSG_ID
  Control==MSG_ID
    LayoutExtra==width="240px"
    BREAK
  Label==IMSI
  Control==IMSI
  Label==MSISDN
  Control==MSISDN
    BREAK
  Label==NEI_INFO
  Control==NEI_INFO
  Label==PROFILE_ID
  Control==PROFILE_ID
    BREAK
  Label==REFILL_COUNT
  Control==REFILL_COUNT
  Label==MAIN_AMOUNT
  Control==MAIN_AMOUNT
    BREAK
  Label==BONUS_AMOUNT
  Control==BONUS_AMOUNT
  Label==SCRATCH_CARD_NO
  Control==SCRATCH_CARD_NO
    BREAK
  Label==SCRATCH_CARD_INFO
  Control==SCRATCH_CARD_INFO
  Label==DENOMINATION_ID
  Control==DENOMINATION_ID
    BREAK
  Label==TAC
  Control==TAC
    BREAK
  Panel
    w==4
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Control==APPLY
      Control==SAVE
      Control==CLOSE

Các thuộc tính cho node Layout.

 • 1 Field muốn hiển thị,thì cần phải có 2 thành phần,đó là Label và Control,trong đó Label là text mô tả còn Control là ô input để nhập dữ liệu vào.
 • Trên là 1 node Layout cơ bản,sau đây là toàn bộ các thuộc tính có thể áp dụng của node của 1 Layout
Layout              
  Panel            
    DisplayCondition          Điều kiện hiển thị
    ReadOnly          Chỉ cho phép đọc
    cssClass          
    LayoutExtra          
    w          width
    h          height
    header          
    Layout          
      Panel        
        DisplayCondition      
        ReadOnly      
        cssClass      
        LayoutExtra      
        header      
        Layout      
        Extra      
        layout      
          Label    
            DisplayCondition  
            ReadOnly  
            cssClass  
            LayoutExtra  
            w  
            h  
            header  
            Extra  
            EscapeHtml  
            footer  
            Break  
          Control    
            DisplayCondition  
            ReadOnly  
            cssClass  
            LayoutExtra  
            w  
            h  
            header  
            footer  
            Break  
        footer      
      Control        
        DisplayCondition      
        ReadOnly      
        cssClass      
        LayoutExtra      
        w      
        h      
        header      
        footer      
        Break      
    position          
    footer          
    Break          
    Extra          
  Control            
    DisplayCondition          
    ReadOnly          
    header          
    footer          
    Break          
    cssClass          
    LayoutExtra          
    w          
    h          
  Label            
    DisplayCondition          
    ReadOnly          
    cssClass          
    LayoutExtra          
    w          
    h          
    header          
    Extra          
    EscapeHtml          
    footer          
    Break

Trong đó có các điều sau cần chú ý:
 • DisplayCondition: Điều kiện hiển thị
 • ReadOnly : Chỉ đọc
 • w : giá trị max=4,đây là chiêu rộng của field.Khi w==4 thì field có độ rộng toàn màn hình cha.
 • h: chiều cao của Field
 • LayoutExtra: dùng để viết css riêng cho field.Ví dụ: LayoutExtra==width="240px"
 • BREAK : Viết Field xuống 1 dòng mới
 • Extra : Dùng để viết css cho 1 panel. Ví dụ: Extra==align="center"

Comment