Giới thiệu về node Logic

Tác dụng và vị trí

 • Được sử dụng để định dạng trang hay tạo các thuộc tính ban đầu cho trang
 • Ở vị trí gần trên cùng,chỉ sau node 'ModuleName'

Minh họa

Dưới đây là 1 node Logic được sử dụng trong thực tế

Logic
# Uncomment to enable options below
#  ImmediateProcess
#  NoLog
#  LogParameter
#  IgnoreAuthenticate
#  IgnorePrivilegeCheck
#  ExcludeLayout
#  ContinuousProcessing
  FirstFocus==FILE_ID

Các thuộc tính

First Focus

-Đưa con trỏ chuột tới field được chọn

ContinuousProcessing

-Đứng nguyên ở trang create kể cả sau khi đã SAVE xong

ImmediateProcess

-Thực hiện node PROCESS ngay lập tức.

NoLog

-Không thực hiện ghi ra log trong bảng adm_module_log

ExcludeLayout

-Chỉ hiện thị form và không hiển thị các layout, các nền xung quanh

IgnoreAuthenticate

-Bỏ qua yêu cầu đăng đăng nhập

IgnorePrivilegeCheck

-Bỏ qua quyền

LinkParameter

- Được sử dụng để truyền dữ liệu từ trang detail chính sang các tab nhỏ(Xem thêm về master detail)

CreateUrl

- Link đến trang tạo mới của tab phụ trong master detail (Xem thêm về master detail)

EditUrl

- Link đến trang chỉnh sửa của tab phụ trong master detail (Xem thêm về master detail)

RemoveUrl

- Link đến trang xóa của tab phụ trong master detail (Xem thêm về master detail)

DetailUrl

- Link đến trang chi tiết của tab phụ trong master detail (Xem thêm về master detail)

LinkUrl

-Tạo liên kết với 1 đối tượng trong master detail(Xem thêm về master detail)

UnlinkUrl

-Xóa bỏ liên kết với 1 đối tượng trong master detail(Xem thêm về master detail)

HideActionColumn

-Ẩn cột tác động, cột tác động là cột chưa các thao tác thêm, sửa ,xóa, xem chi tiết

HideDetailButton

-Ẩn thao tác xem chi tiết trong cột tác động

HideCopyButton

-Ẩn nút coppy trong cột tác động

HideModifyButton

- Ẩn nút chỉnh sửa trong cột tác động

HideRemoveButton

- Ẩn nút xóa trong cột tác động

HideSelectionColumn

- Ẩn nút lựa chọn trong cột tác động

DisableHeaderSort

- Ẩn sắp xếp giá trị trên hearder

Node NoLog

- Dùng để ghi chú module không cần ghi log vào bảng adm_module_log

Node IgnoreCSRFCheck

- Bỏ qua việc check CSRF (Cross-site Request Forgery).

Comment

Thêm bình luận mới