Giới thiệu về node Query

Tác dụng và vị trí

 • Được sử dụng trong list.dic để đưa ra danh sách cần hiển thị theo 1 tiêu chí nào đó ,có thể được nhập vào Field(Về Field) hoặc do người dùng cố định trong code

Minh họa

1 đoạn code về node Query điển hình

Query
  TableName==CLUB
  FieldList
    CLUB_ID==CLUB_ID
      Format=#
    CODE==CODE
    NAME==NAME
    MEMBER_COUNT==MEMBER_COUNT
    TOUR_COUNT==(SELECT COUNT(*) FROM TOURNAMENT WHERE TOURNAMENT.CLUB_ID=CLUB.CLUB_ID)
    STATUS==STATUS
      MappedValue==STATUS_TABLE
    CREATED==CREATED
    CREATOR==CREATOR
    MODIFIED==MODIFIED
    MODIFIER==MODIFIER
  Condition
    CLUB_ID==CLUB_ID
    CODE==CODE
      Format==UPPER(CODE) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    NAME==NAME
      Format==UPPER(NAME) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    SLOGAN==SLOGAN
      Format==UPPER(SLOGAN) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    STATUS==STATUS
      Format==STATUS IN (?)
    CREATED==CREATED_FROM
      Format==CREATED >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    CREATED==CREATED_TO
      Format==CREATED <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    CREATOR==CREATOR
      Format==UPPER(CREATOR) LIKE UPPER('%'||?||'%')
    MODIFIED==MODIFIED_FROM
      Format==MODIFIED >= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    MODIFIED==MODIFIED_TO
      Format==MODIFIED <= TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    MODIFIER==MODIFIER
      Format==UPPER(MODIFIER) LIKE UPPER('%'||?||'%')
  PostStatement==ORDER BY CREATED DESC

Các điều cần lưu ý

Query

 • Truy vấn SQL được sử dụng,nếu không thì ta có thể viết ở node con của nó

TableName

 • Tên bảng được truy vấn,được cách nhau bởi dấu ','

FieldList:

 • Các giá trị được lấy ra trong list,có thể lặp lại nhiều lần

Condition

 • Bắt đầu việc truyền điều kiện tìm kiếm,bạn cũng có thể truyền điều kiện tìm kiếm vào ngay node này,giống như code dưới đây:
  Condition==TYPE_ID IN (SELECT TYPE_ID FROM GUARANTEE_TYPE WHERE CODE = 'PREPAID') AND STATUS = 1 AND (EFFECT_UNTIL IS NULL OR EFFECT_UNTIL >= SYSDATE)

Format

 • Định dạng tìm kiếm ví dụ như đoạn code sau sẽ viết hoa toàn bộ text lên để tìm kiếm
 Format==UPPER(MODIFIER) LIKE UPPER('%'||?||'%')

PostStatement

 • Tiêu chí sắp xếp cho danh sách

Comment