Giới thiệu về Node Save

Tác dụng

 • Dùng để dùng trong tất cả các file để lưu giá trị khi tạo mới/thay đổi các giá trị trên form
 • Vị trí của Node Save: Dưới node Fetch và trên node

Minh họa

Dưới đây là code 1 node save được áp dụng trong thực tế

SaveProcess
  Insert
    TableName==NEIF_DETAIL
    PrimaryKey
      ROWID==pk
        Automatic
        Retrieve
    Column
      FILE_ID==FILE_ID
      MSG_ID==MSG_ID
      IMSI==IMSI
      MSISDN==MSISDN
      NEI_INFO==NEI_INFO
      PROFILE_ID==PROFILE_ID
      CREATED==CREATED
        Automatic==current_timestamp
      REFILL_COUNT==REFILL_COUNT
      MAIN_AMOUNT==MAIN_AMOUNT
      BONUS_AMOUNT==BONUS_AMOUNT
      SCRATCH_CARD_NO==SCRATCH_CARD_NO
      SCRATCH_CARD_INFO==SCRATCH_CARD_INFO
      DENOMINATION_ID==DENOMINATION_ID
      TAC==TAC
        Format==TO_DATE(?,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
    DetailData
    Validation
      Unique

Các thuộc tính của node Save

 • Insert: Thực hiện insert vào cơ sở dữ liệu
 • Retrieve : fill giá trị vào pk hay là rowed khi có detail bên dưới .Nó sẽ lấy được giá trị bên trên thì phải.
 • TableName: Tên bảng cần insert dữ liệu
 • PrimaryKey : Khóa chính của bảng
 • Automatic : Insert với 1 giá trị tự động
 • Column : Các cột cần insert,bên trái là tên bảng cột cần insert,bên trái là giá trị
 • Format : fomat định dạnh dữ liệu khi được insert vào bảng
 • DetailData : Các bảng có liên quan
 • Validation : ĐIều kiện
 • Unique: không được trùng lặp

Comment