Giới thiệu

Mục tiêu bài viết.

 • Bài viết sẽ đem tới cho mọi người cách hiểu về Field trong wak cũng như cách sử dụng nó.

Field là gì?

 • Là các trường( đối tượng) trong 1 file dic.

Vị trí của Field trong file dic.

 • Node Field có vị trí ở giữa node Logic và CssClass

Dưới đây là 1 ví dụ về Field

Logic
  FirstFocus==CP_CODE
  # Vị trí của Field sau Logic
Field
  Text==CP_CODE
    ApplyCodeFormat
    Trim
    MaxLength==30
    LiveValidation
      Presence
  Text==CP_NAME
    Trim
    MaxLength==256
  Combo==STATUS_ID
    Item==Dictionary
      Value==STATUS_TABLE
  TextArea==DESCRIPTION
    Trim
    MaxLength==4000
  Submit==SAVE
  Submit==APPLY
  Button==CLOSE
# Vị trí của Field trước CssClass và Layout
CssClass

Các Field trong wak.

Một số thuộc tính dùng chung cho tất cả các Field

 1. Trim: Loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối của dữ liệu
 2. ReadOnly: chỉ cho phép đọc dữ liệu
 3. cssClass: Chỉ định class css để tùy chỉnh dữ liệu
 4. ApplyCurrencyFormat: Dữ liệu được định dạng dưới kiểu tiền tệ
 5. Extra : Tùy chỉnh Css
 6. Multiple : Cho phép chọn nhiều giá trị

BUTTON

Button  
  Trim
  ApplyCurrencyFormat
  ReadOnly
  cssClass
  Extra

là kiểu nút(button) trong wak.

COMBO

Combo    
  Multiple  
  Trim  
  ApplyCurrencyFormat  
  LiveValidation  
    Presence
  ReadOnly  
  cssClass  
  Extra  
  Value  
  Item  
    AddNullValue
    Value
 • Kiểu đưa ra danh sách để lựa chọn trong wak.
 • Để chọn dữ liệu ta có 2 cách:

Load dữ liệu từ Dictionnary bên file …VN.dic,Minh họa dưới đây

 • File xxx.dic
  Combo==STATUS_ID
    Item==Dictionary
      Value==STATUS_TABLE
 • File xxxVN.dic
STATUS_TABLE
  1==Hiệu lực
  0==Hết hiệu lực

Khi lưu trong cơ sở dữ liệu,thì lựa chọn sẽ được kết nối(mapple) với giá trị được viết bên file xxxVN.dic
Load dữ liệu từ 1 bảng nào đó
  Combo==PROMOTION_ID
    Item==SQL
      AddNullValue
      Value==SELECT PROMOTION_ID,PROMOTION_NAME FROM PROMOTION
      Presence

Khi đó giá trị sẽ được lấy từ bảng PROMOTION.

DATE

  Date        
    Trim      
    ApplyCurrencyFormat  
    DatePicker==true    
    LiveValidation      
      Presence    
      DateFormat    
        Pattern  
        FailureMessage  
      DateCompare    
        Format  
        Target  
        ExpectedResult  
        FailureMessage

Trong đó
 • DatePicker : Lựa chọn thêm cả giờ
 • DateCompare : So sánh với ngày tháng nào đó
 • Pattern : Bắt theo pattern
 • FailureMessage : Thông báo nếu nhập sai.
 • ExpectedResult : Nếu nhỏ hơn và lớn hơn bao nhiêu

DATERANGE

Khác với DATE chỉ chọn được 1 khoảng thời gian,hay jqcron(Xem chi tiết tại đây), kiểu DATERANGE là kiểu chọn thời gian nằm giữa 2 khoảng thời gian.Hình ảnh dưới đây minh họa cho điều đó:

date_range.png
  DateRange==MODIFIED
    Trim
    TimePicker==true

EXTERNALIST

 • Có tác dụng link sang 1 trang khác để lựa chọn.
  ExternalList==ACC_ID
    ListAllItem
    Multiple
    ModuleUrl==/com/ftl/isms/system/cp_account/list.jsp

-ListAllItem:Load sẵn các giá trị của link đó ra trước

HIDDEN

 • node ẩn,sử dụng khi muốn truyền giá trị này sang 1 link khác.

SUBMIT

  Submit==SAVE
  Submit==APPLY
  Button==CLOSE
 • Node để thực hiện các chức năng sẵn có của wak đã cung cấp như save,apply,close.

TEXT

 • Làm chức năng cho nhập chữ qua bàn phím.
  Text      
    Trim    
    ApplyCurrencyFormat    
    LiveValidation    
      Presence  
      Numericality  
        Is
        Minimum
        Maximum
        NotANumberMessage
        NotAnIntegerMessage
        WrongNumberMessage
        TooLowMessage
        TooHighMessage
        OnlyInteger
    ReadOnly    
    cssClass    
    Extra    
    MaxLength    
    Value    
    ApplyCodeFormat

Trong đó
 • Minimum:Số không được lớn hơn giá trị gán
 • Maximum:Số không được nhỏ hơn giá trị gán
 • NotANumberMessage:Thay đổi thông báo hiển thị khi không phải là 1 số
 • NotAnIntegerMessage:Thay đổi thông báo hiển thị khi không phải là 1 số nguyên
 • TooLowMessage:Thay đổi thông báo số lượng kí tự không được <= số nào đó
 • TooHighMessage:Thay đổi thông báo số lượng kí tự không được >= số nào đó
 • OnlyInteger:Chỉ nhập là số nguyên
 • MaxLength:Số lượng kí tự tối đa là bao nhiêu, tới đó gõ sẽ không ra kí tự nữa
 • ApplyCodeFormat:Tự động format code

Ví dụ so sánh giữa 2 giá trị từ và giá trị đến
Với yêu cầu nhập 'RECEIVED_RECORD_COUNT_TO' phải lớn hơn 'RECEIVED_RECORD_COUNT_FROM'

Text==RECEIVED_RECORD_COUNT_TO
  Trim
  MaxLength==15
  LiveValidation
    Numericality
    OnlyInteger
    Minimum==!"RECEIVED_RECORD_COUNT_FROM"+action.getId()

Đối với so sánh giá trị nhỏ hơn,ta chỉ cần thay giá trị Minimum bằng Maximum

TEXTAREA

Tương tự như TEXT nhưng cho nhập số lượng ký tự nhiều hơn

Comment

Thêm bình luận mới