Danh sách các file tạo nên 1 danh mục

Để tạo nên 1 danh mục,ta cần có tối thiểu 4 file sau,đi kèm với nó là 5 file VN.dic để định dạng ngôn ngữ

CREATE

Minh họa

create.png

COPY

  • Được sử dụng để copy từ 1 bản ghi đã có sẵn.

Minh họa

copy.png

LIST

  • Đưa ra 1 danh sách các vấn đề người dùng quan tâm.
  • Chi tiết

Minh họa

list.png

DETAIL

  • Đưa ra chi tiết cho 1 bản ghi được lựa chọn
  • Chi tiết

Minh họa

detail.png

REMOVE

  • Xóa 1 hay nhiều bản ghi được lựa chọn
  • Chi tiết

Minh họa

remove.png

Comment

Thêm bình luận mới