Mở đầu

Việc quản lý một đối tượng thường bao gồm các chức năng: tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, xem chi tiết.
Nền tảng WAK quy ước một các chức năng của một danh mục quản lý đối tượng được đặt trong cùng một folder với tên folder là tên đối tượng. Ví dụ với đối tượng song (bài hát) ở dự án funring của công ty FTL theo quy ước các chức năng sẽ nằm trong thư mục web/com/ftl/funring/song.
Cũng theo quy ước này, một danh mục được tạo bởi các chức năng sau:

list

Mục tiêu

 • Là chức năng đầu tiên khi NSD vào danh mục
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm đối tượng theo các tiêu chí
 • Có link cho phép thêm/sửa/xóa/xem chi tiết đối tượng

Ví dụ minh họa

Khai báo chức năng

Một chức năng WAK thường được tạo nên từ hai file: file khai báo logic chức năng (*.dic) và file ngôn ngữ (*VN.dic).
Chức năng list (tìm kiếm) thường có các khai báo chính như sau

Cấu hình logic

ModuleName
ActionCode
View
DataSource
Logic
  ExcludeLayout
  Format
  ListAllItem
  IgnoreAuthenticate
  IgnorePrivilegeCheck
  Nolog
  LogParameter
  Permission
  KeyField
  NameField
  HideKeyColumn
  HideIndexColumn
  HideActionColumn
  HideDetailButton
  HideCopyButton
  HideModifyButton
  HideRemoveButton
  HideSelectionColumn
  DisableHeaderSort
  FirstFocus
  HideDataTable
  HideTableHeader
  SearchField
  SearchFieldCombination

Khai báo giao diện

Nguyên tắc

Để hiển thị giao diện đồ họa, các chức năng cần khai báo hai mục

 • Field: danh sách các Input Control sẽ dùng (Text, Combo, Check, Date, …)
 • Layout: cách bố trí các Input Control

Ví dụ minh họa

Khai báo các InputControl sử dụng trên giao diện (Field)

Field
  [Loại field]==[Tên field]
    [Khai báo chi tiết field]

Cách khai báo

 1. Khai báo node field
 2. Dưới node field khai báo DANH SÁCH các Field theo cú pháp [Loại field]==[Tên field].
 3. Dưới mỗi field khai báo các cấu hình chi tiết của Field.
 4. Ví dụ combobox LY_MODULE_TYPE_ID được khai như sau
Field
  Combo==LY_MODULE_TYPE_ID
    Item==SQL
      AddNullValue
      Value==SELECT LY_MODULE_TYPE_ID,NAME FROM LY_MODULE_TYPE ORDER BY NAME

Các loại Field có thể khai

Label

Hidden

Text

TextArea

Password

Date

DateRange

MonthRange

Location

Combo

Check

ExternalList

Button

Submit

Reset

File

CheckList

HiddenList

Table

FormalTable

AttrSet

Custom

Khai báo cách bố trí các input control lên giao diện (Layout)

WAK hỗ trợ sẵn các cách bố trí sau

 • Dạng đơn giản (<div>…</div>)
 • Dạng table (<table>…</table>)
 • Dạng dropdown
 • Dạng tab

Một số ví dụ
web/com/ftl/dbutil/detail_table.dic

CssClass==data_table
Layout==Table
  Label==TABLE_CAT
  Control==TABLE_CAT
    BREAK
  Label==TABLE_SCHEM
  Control==TABLE_SCHEM
    BREAK
  Label==TABLE_NAME
  Control==TABLE_NAME
    BREAK
  Label==TABLE_TYPE
  Control==TABLE_TYPE
    BREAK
  Label==REMARKS
  Control==REMARKS

web/com/ftl/dbutil/execute_sql_script.dic
Extra==style="padding:0px;width:100%;"
Layout==Table
  Control==SQL_STATEMENT
    LayoutExtra==style="padding:0px;"
    BREAK
  Panel
    Extra==align="center"
    Layout==Table
      Label==SEPARATOR
      Control==SEPARATOR
      Control==SAVE

web/com/ftl/wakadm/adm_data_type/list.dic
Layout==Simple
  Panel
    Layout==Simple
      Control==KEYWORD
      Panel
        Layout==DropDown
          Control==DATA_TYPE_ID
          Control==NAME
          Control==DESCRIPTION
          Control==SQL_COMMAND
      Control==GEN_HTML
      Control==GEN_EXCEL
      Control==ADD
      Control==REMOVE_SELECTED

Các cấu hình có thể khai báo:
 • CssClass
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: tên css class cho thẻ sinh ra
  • Ví dụ với CssClass==caption-label, nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn class='caption-label'
 • Extra
  • Kiểu: string
  • Tác dụng: nội dung các attribute cần bổ sung tạo thẻ <table>, <div>
  • Ví dụ với Extra==style='width:120px;', nội dung thẻ sinh sẽ có đoạn style='width:120px;'
 • Layout
  • Kiểu: list
  • Tác dụng: kiểu bố trí, các giá trị được chấp nhận gồm
   • Simple: bố trí các đối tượng trong thẻ <div></div>
   • Table: bố trí các đối tượng trong thẻ <table></table>
   • Dropdown: bố trí các đối tượng vào một <div> xổ ra khi ấn nút
   • Tab: bố trí các đối tượng vào các tab
  • Mặc định: Table

Dưới node Layout bạn sẽ cần liệt kê danh sách các đối tượng cần bố trí. Với mỗi kiểu bố trí, cách khai báo sẽ có chút khác biệt

Bố trí dạng Simple

Bố trí dạng Table

Bố trí dạng Dropdown

Bố trí dạng Tab

Nội dung có thể khai báo

Khai báo câu lệnh query

Included page "wiki:list-query-structure" does not exist (create it now)

Cấu hình hiển thị Html, Xlsx, Json

Included page "wiki:list-output-structure" does not exist (create it now)

Cấu trúc các node theo trình tự

Logic

Field

Popup

Định dạng kích thước popup được bật ra khi hành động trên trang.Ở đây bạn có thể tùy chỉnh kích thước cho toàn bộ popup về cùng 1 size hoặc cũng có thể

Layout

Fetch

Query

Xlsx

Html

Json

Comment

Thêm bình luận mới

create

Included page "wiki:create-structure" does not exist (create it now)

edit

Included page "wiki:edit-structure" does not exist (create it now)

remove

Included page "wiki:remove-structure" does not exist (create it now)

detail

Included page "wiki:detail-structure" does not exist (create it now)

Danh sách các file tạo nên 1 danh mục

Để tạo nên 1 danh mục,ta cần có tối thiểu 4 file sau,đi kèm với nó là 5 file VN.dic để định dạng ngôn ngữ

CREATE

Minh họa

create.png

EDIT

 • Cập nhật dữ liệu từ 1 bản ghi đã có sẵn.

Minh họa

copy.png

LIST

 • Đưa ra 1 danh sách các vấn đề người dùng quan tâm.
 • Chi tiết

Minh họa

list.png

DETAIL

 • Đưa ra chi tiết cho 1 bản ghi được lựa chọn
 • Chi tiết

Minh họa

detail.png

REMOVE

 • Xóa 1 hay nhiều bản ghi được lựa chọn
 • Chi tiết

Minh họa

remove.png

Comment

Thêm bình luận mới