Mở đầu

Việc quản lý một đối tượng thường bao gồm các chức năng: tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, xem chi tiết.
Nền tảng WAK quy ước một các chức năng của một danh mục quản lý đối tượng được đặt trong cùng một folder với tên folder là tên đối tượng. Ví dụ với đối tượng song (bài hát) ở dự án funring của công ty FTL theo quy ước các chức năng sẽ nằm trong thư mục web/com/ftl/funring/song.
Cũng theo quy ước này, một danh mục được tạo bởi các chức năng sau:

list

Mục tiêu

 • Là chức năng đầu tiên khi NSD vào danh mục
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm đối tượng theo các tiêu chí
 • Có link cho phép thêm/sửa/xóa/xem chi tiết đối tượng

Ví dụ minh họa

Khai báo chức năng

Một chức năng WAK thường được tạo nên từ hai file: file khai báo logic chức năng (*.dic) và file ngôn ngữ (*VN.dic).
Chức năng list (tìm kiếm) thường có các khai báo chính như sau

Cấu hình logic

ModuleName
ActionCode
View
DataSource
Logic
  ExcludeLayout
  Format
  ListAllItem
  IgnoreAuthenticate
  IgnorePrivilegeCheck
  Nolog
  LogParameter
  Permission
  KeyField
  NameField
  HideKeyColumn
  HideIndexColumn
  HideActionColumn
  HideDetailButton
  HideCopyButton
  HideModifyButton
  HideRemoveButton
  HideSelectionColumn
  DisableHeaderSort
  FirstFocus
  HideDataTable
  HideTableHeader
  SearchField
  SearchFieldCombination

Khai báo giao diện

Hướng dẫn khai báo giao diện đồ họa trên nền tảng wak

Khai báo câu lệnh query

test test

Cấu hình hiển thị Html, Xlsx, Json

Included page "wiki:list-output-structure" does not exist (create it now)

Cấu trúc các node theo trình tự

Logic

Field

Popup

Định dạng kích thước popup được bật ra khi hành động trên trang.Ở đây bạn có thể tùy chỉnh kích thước cho toàn bộ popup về cùng 1 size hoặc cũng có thể

Layout

Fetch

Query

Xlsx

Html

Json

Comment

Thêm bình luận mới

create

Included page "wiki:create-structure" does not exist (create it now)

edit

Included page "wiki:edit-structure" does not exist (create it now)

remove

Included page "wiki:remove-structure" does not exist (create it now)

detail

Included page "wiki:detail-structure" does not exist (create it now)

Danh sách các file tạo nên 1 danh mục

Để tạo nên 1 danh mục,ta cần có tối thiểu 4 file sau,đi kèm với nó là 5 file VN.dic để định dạng ngôn ngữ

CREATE

Minh họa

create.png

EDIT

 • Cập nhật dữ liệu từ 1 bản ghi đã có sẵn.

Minh họa

copy.png

LIST

 • Đưa ra 1 danh sách các vấn đề người dùng quan tâm.
 • Chi tiết

Minh họa

list.png

DETAIL

 • Đưa ra chi tiết cho 1 bản ghi được lựa chọn
 • Chi tiết

Minh họa

detail.png

REMOVE

 • Xóa 1 hay nhiều bản ghi được lựa chọn
 • Chi tiết

Minh họa

remove.png

Comment

Thêm bình luận mới