I.Tác dụng của LiveValidation và file cài đặt

1.Tác dụng của LiveValidation

 • Hỗ trợ thiết lập cách kiểm duyệt các dữ liệu được nhập vào
 • Bạn có thể xem chi tiết hơn tại đây

2.Vị trí của LiveValidation trong Field

 • Vị trí file để thiết lập LiveValidation: \web\js\livevalidation.js

II.Các field hỗ trợ LiveValidation

 • Dưới đây là các Field có thể sử dụng LiveValidation
 1. TEXTAREA
 2. TEXT
 3. SELECT
 4. PASSWORD
 5. CHECKBOX
 6. FILE
 7. HIDDEN

III.Các thuộc tính của LiveValidation

Presence
    FailureMessage
Format==[pattern]
    FailureMessage
    Pattern
    Negate
Numericality
    Is
    Minimum
    Maximum
    OnlyInteger
    NotANumberMessage
    NotAnIntegerMessage
    WrongNumberMessage
    TooLowMessage
    TooHighMessage
Length
    Is
    Minimum
    Maximum
    WrongLengthMessage
    TooShortMessage
    TooLongMessage
Confirmation==[match]
    FailureMessage
    Match
Email
    FailureMessage
DateFormat==[pattern]
    FailureMessage
    Pattern
DateCompare==[target]
    FailureMessage
    Format
    Target
    ExpectedResult

Comment