Homepage: http://wak.vn/
Download: http://wak.vn/main:download:wak-bundle

Cài đặt

Bước 1: Tạo project Netbean


 • Tạo mới project: file ->new project -> java application:
B1_chon_thu_muc.png
B1_chon_app.png
B1_tao_project.png
 • Tạo thư mục 'run' trong Files, kết quả quá trình như hình bên dưới:
B4_ket%20qua%20tao.png

Bước 2: Add wak vào project

 • Copy file ftl-wak-bundle-1.0.zip đã download về vào thư mục vừa tạo Project. Sau đó giải nén trong thư mục run vừa tạo tại bước trên. Kết quả sau khi giải nén file như sau:
B2_ket%20qua%20sau%20khi%20add%20wak.png

Bước 3: Cấu hình netbean

 • Chọn project wak2->property ->libraries:
B3_chon%20property.png
 • Chọn add jar để add thư viện wak vào project. Chọn đến thư mục run\lib trong thư mục project và chọn toàn bộ file .jar nhấn "open":
B3_chon%20libary_add_jar.png
 • Kết quả sẽ được:
B3_ketqua.png
 • Cấu hình run: wak2->property ->run theo hình dưới đây:
  • Main class: com.ftl.thread.DefaultManager.
  • Working Directory: run.
  • VM Option: -Djava.util.logging.config.file="conf/logging.properties".
B3_cau%20hinh%20run.png
 • Cấu hình port trong wak.dic ở thư mục run. Ví dụ đang là port 8888.
cauhinh_wak_dic.png
 • Cấu hình file logging.properties trong thư mục run\conf\thread:
  • Cấu hình file này để theo dõi log của hệ thống thông qua console hay file .log
cauhinhloging.png
 • Chạy ứng dụng:
run%20ung%20dung.png
 • Nhập trình duyệt bằng đường link: http://localhost:8888/
  • Nếu thành công log sẽ trả về như sau:
run-success.png

Và cho kết quả web như hình dưới:

run_local_localhost8888.png

Cấu hình database

 • Điền vào các thông tin của database như sau:
  • Host address: địa chỉ database
  • Listener port: port kết nối
  • SID: database SID
 • Nếu muốn tạo 1 wak mới tích chọn vào dòng I want to create new fresh WAK schema, nếu muốn sử dụng lại WAK sẵn có thì tích chọn vào I already have a good WAK schema installed in database.I want reuse it. Nếu tạo mới, điền vào các thông tin sau:
  • User name:tài khoản đăng nhập vào database
  • Password: mật khẩu vào database
 • Cài đặt thông tin cho wak. Nhập vào các thông tin sau:
  • Username: tên của wak
  • Password: mật khẩu của wak
  • Application code: mã của ứng dụng wak
  • Admin password: mật khẩu tài khoản admin của wak

(Chú ý phần tên wak phải chưa sử dụng và mật khẩu admin để đăng nhập vào wak)

run_tao_user.png
 • Install—>Finish
run_finish.png
 • Đăng nhập màn hình login bằng tài khoản user:admin/password:trống
dangnhap%20he%20thong.png
 • Hoàn thành
ung%20dung%20wak.png

Comment

Thêm bình luận mới