Homepage: http://wak.vn/
Download: http://wak.vn/main:download:wak-db-util
Lastest version: v20151228
  • Đăng nhập hệ thống và làm theo hướng dẫn trong ảnh:
WAK_DB_UTIL_SETUP_B1.png
WAK_DB_UTIL_SETUP_B2.png
WAK_DB_UTIL_SETUP_B3.png
  • Chọn đến file ftl-wak-dbutil-1.0 đã tải về. Click nút Hoàn thành để cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, hệ thống sẽ được khởi động lại.
WAK_DB_UTIL_SETUP_B4.png
WAK_DB_UTIL_SETUP_B5.png
  • Cài đặt thành công, trên thanh menu sẽ hiện lên menu "Tiện ích CSDL"
WAK_DB_UTIL_SETUP_DONE.png

Comment