Mục đích của bài viết

 • Hướng dẫn quản lý mẫu tin gửi tới NSD qua email hoặc SMS trong quá trình thực hiện các quy trình trên hệ thống, cho phép thêm mới, sửa, xóa bản ghi.

Nội dung cấu hình hệ thống

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Cấu hình hệ thống.
chht_menu.png
 • Màn hình Cấu hình hệ thống hiển thị:
chht_tw.png
 • Tab “Trang web”:
 • Ý nghĩa:
  • Giao diện mặc định: Chọn giao diện mặc định cho hệ thống từ Danh mục giao diện
  • Ngôn ngữ mặc định: Chọn ngôn ngữ mặc định cho hệ thống từ Danh mục ngôn ngữ
  • Email hỗ trợ: Nhập thông tin email hỗ trợ hiển thị trên hệ thống
  • Số đt hỗ trợ: Nhập thông tin số điện thoại hỗ trợ hiển thị trên hệ thống
  • Từ khóa:Từ khóa phục vụ SEO
  • Tác giả: Thông tin tác giả
  • NSD tự đăng ký: Chọn “Cho phép” nếu NSD được tự đăng ký tài khoản trên hệ thống. Chọn “Không cho phép” nếu không cho NSD tự đăng ký tài khoản trên hệ thống.
  • Hạn kích hoạt (giờ): Nhập thời gian giới hạn NSD kích hoạt tài khoản sử dụng
  • Nhóm NSD mặc định: NSD tự đăng ký sẽ mặc định thuộc nhóm NSD được khai báo ở đây
  • Cách kích hoạt: Chọn cách kích hoạt tài khoản từ danh sách
 • Tab “Chính sách”:
chht_cs.png
 • Ý nghĩa:
  • Mật khẩu rỗng: Chọn “Cho phép” nếu cho phép tài khoản trên hệ thống được sử dụng mật khẩu rỗng. Chọn “Không cho phép” nếu không cho phép tài khoản được mật khẩu rỗng.
  • Đổi trùng mật khẩu: Chọn “Cho phép” nếu cho phép mật khẩu mới đổi trùng với mật khẩu cũ. Chọn “Không cho phép” nếu không.
  • Độ dài tối thiểu: Quy định độ dài tối thiểu của mật khẩu
  • Số kí tự tối thiểu: Quy định số kí tự tối thiểu của mật khẩu
  • Số kí tự chữ hoa: Quy định số kí tự chữ hoa
  • Số kí tự chữ thường: Quy định số kí tự chữ thường
  • Số kí tự chữ số: Quy định số kí tự chữ số
  • Hạn đổi mật khẩu (ngày): Quy định số ngày phải đổi mật khẩu định kỳ
  • Đăng nhập tự động: Chọn “Cho phép” nếu cho phép đăng nhập tự động. Chọn “Không cho phép” nếu không.
  • Thời gian giữ đăng nhập (ngày): Quy định số ngày giữ đăng nhập cho một lần đăng nhập.
  • Số phiên GD tối đa: Quy định số lần đăng nhập hệ thống tối đa của một NSD trong ngày
  • Số lần DN lỗi tối đa: Quy định số lần đăng nhập lỗi tối đa của NSD
 • Tab “Cấu hình mail server”:
chht_chm.png
 • Ý nghĩa
  • Địa chỉ: Địa chỉ mail server
  • Cổng: Cổng mail server
  • TLS? SSL?: Cổng TLS hay SSL?
  • Tên đăng nhập: Tên đăng nhập mail server
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập
  • Email gửi: Email gửi tin

Comment