Mục đích

Với các hệ thống chỉ có vai trò như là 1 trang back-end,không có trang portal,thì việc mỗi lần vào hệ thống phải kích nút đăng nhập để điền thông tin đăng nhập là 1 thao tác thừa.
Thay vào đó ta có thể chuyển trang đăng nhập là trang đầu tiên ta nhìn thấy khi vào hệ thống.

Cách làm

Sau đây là cách làm:
Bước 1: Tạo 1 module no_login

2016-11-16_11-26-28.png

Bước 2: Thêm vào trong thư mục /module/tên thư mục vừa tạo.

<%@include file="/include/import.jsp"%>

<%
    String userName = StringUtil.nvl(session.getAttribute("userName"),"");
    String avatar = null;
    if(session.getAttribute("userId").equals("")){
    %>
<script>window.location.href = '<%=contextPath%>/login.jsp';</script>
    <%

}
%>

Với 2 bước đơn giản,ta đã loại bỏ được 1 thao tác thừa mỗi khi vào hệ thống.Goodluck!

Comment