Mục tiêu

  • Cung cấp chức năng thêm mới thông tin đối tượng

Ví dụ minh họa

Khai báo chức năng

Chức năng create thường có các khai báo chính như sau

Cấu hình logic

Trang đính kèm "wiki:crud-logic-structure" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)

Khai báo giao diện

Hướng dẫn khai báo giao diện đồ họa trên nền tảng wak

Khai báo xử lý

Trang đính kèm "wiki:crud-process-structure" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)

Cấu hình hiển thị Html, Json

Trang đính kèm "wiki:crud-output-structure" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)

Comment