Mục tiêu

  • Cung cấp chức năng sửa thông tin đối tượng

Ví dụ minh họa

Khai báo chức năng

Chức năng edit thường có các khai báo chính như sau

Cấu hình logic

Included page "wiki:crud-logic-structure" does not exist (create it now)

Khai báo giao diện

Hướng dẫn khai báo giao diện đồ họa trên nền tảng wak

Khai báo xử lý

Included page "wiki:crud-process-structure" does not exist (create it now)

Cấu hình hiển thị Html, Json

Included page "wiki:crud-output-structure" does not exist (create it now)

Comment