Mục đích

  • Chức năng quản lý các chính sách áp dụng trang nền hiển thị trên các trang web của hệ thống, cho phép thêm mới, xóa chính sách.

Nội dung chính sách áp dụng trang nền

  • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Chính sách áp dụng trang nền.
csadtn_menu.png
  • Màn hình Chính sách áp dụng trang nền hiển thị:
csadtn_form.png
  • Dòng thêm mới chính sách áp dụng trang nền hiển thị:
csadtn_clicktaomoi.png
  • Nhập thông tin thêm mới trên dòng:
    • Trang web: Chọn trang web áp dụng chính sách trang nền từ Danh mục trang web bằng cách click nút
    • Đường dẫn áp dụng (regex): Đường dẫn các trang web áp dụng trang nền. Cho phép cấu hình tham số đường dẫn.
csadtn_filltaomoi.png

Bấm nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:

csadtn_ketquan.png
  • Để xóa một chính sách áp dụng trang nền, click nút 'XÓA' và làm theo hướng dẫn.