Giới thiệu

WAK-BUNDLE là gì?

- Là thư mục chứa tất cả những gì bạn cần để có thể build lên framework WAK.Dĩ nhiên là đối với mỗi dự án thì sẽ có cách sử dụng và chỉnh sửa cho phù hợp khác nhau.

Mục đích của bài viết.

-Bài viết này sẽ đem đến cho bạn cấu trúc cơ bản của 1 gói bundle khi mới được giải nén ra (DOWNLOAD).Tác dụng và ý nghĩa của các file trong đó.

Danh sách các thư mục và file.

 • Gói Bundle khi được giải nén.
anh1.png

Thư mục conf

Chứa các thư mục và file sau:

 • Thư mục thread: Chứa các file tiến trình ,trong đó đã có sẵn các tiến trình mặc định như
thread-default.png
 • File logging.properties: Quy định xem khi cài đặt WAK trên localhost bạn sẽ ghi log dự án ra console hay log trên IDE bạn đang sử dụng.
# Log level default: INFO
#.level=ALL
com.ftl.util.Log.level=ALL
# Output to rolling log file : Bn # nhng dòng dưới để không cho ghi log ra console
 
handlers=com.ftl.util.AsyncFileHandler
com.ftl.util.AsyncFileHandler.level=ALL
com.ftl.util.AsyncFileHandler.formatter=com.ftl.util.BriefLogFormatter
com.ftl.util.AsyncFileHandler.pattern=log/general/console_%g.log
com.ftl.util.AsyncFileHandler.limit=8388608
com.ftl.util.AsyncFileHandler.count=64
 
# Output to console: Bn # nhng dòng dưới đây để không cho ghi ra log console IDE
#handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
#java.util.logging.ConsoleHandler.level = ALL
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=com.ftl.util.BriefLogFormatter
 • NotificationHelper :Template để gửi mail và sms cảnh báo tự động

Thư mục install

Gồm có các file:

 1. wak
 2. wak-installation
 3. wak-thread
 4. wak-thread

Dùng để tạo các bảng và danh mục "Hệ Thống" ban đầu cho wak.

Thư mục lib.

Các thư viện mà wak đang dùng.

 • 4 gói thư viện do FTL phát triển
-ftl_common_1_0.jar
-ftl_wak_1.0.jar
-ftl-wak-common-thread-1.0.jar
-ftl-wak-thread-1.0.jar
 • Nhóm 2 thư viện hỗ trợ việc biên dịch mã nguồn động
- asm-5.0.1.jar
- asm-commons-5.0.1.jar
 • Thư viện mvel được sử dụng trong tiến trình
-mvel2-2.2.8.Final.jar documen
 • Thư viện ghi log hệ thống
-slf4j-jdk14-1.7.21.jar
-slf4j-api-1.7.21.jar
 • Nhóm thư viện hỗ trợ kết nối và giao tiếp với database.
-ojdbc6.jar
-tomcat-jdbc-8.5.3.jar
-tomcat-juli-8.5.3.jar
 • Nhóm thư viện để làm việc với json
-jsoup-1.9.2.jar
-gson-2.7.jar
 • Nhóm thư viện Capcha và viết lại url
-kaptcha-2.3.2.jar
-urlrewritefilter-4.0.4.jar
 • Nhóm thư viện sử dụng cho Jsp
-org.eclipse.jdt.core.compiler.ecj-4.4.2.jar
-org.mortbay.jasper.apache-jsp-8.0.33.jar
-org.eclipse.jetty.apache-jsp-9.3.11.v20160721.jar
-org.mortbay.jasper.apache-el-8.0.33.jar
-org.apache.taglibs.taglibs-standard-impl-1.2.5.jar
-org.apache.taglibs.taglibs-standard-spec-1.2.5.jar
 • Nhóm thư viện cho server và java serverlet
-jetty-alpn-server-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-annotations-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-continuation-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-http-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-io-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-plus-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-schemas-3.1.jar
-jetty-security-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-webapp-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-xml-9.3.11.v20160721.jar
-servlet-api-3.1.jar
-jetty-server-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-servlet-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-servlets-9.3.11.v20160721.jar
-jetty-util-9.3.11.v20160721.jar
-http2-common-9.3.11.v20160721.jar
-http2-hpack-9.3.11.v20160721.jar
-http2-server-9.3.11.v20160721.jar
 • 1 số nhóm thư viện thông thường khác.
-javax.annotation-api-1.2.jar
-commons-net-3.5.jar
-commons-io-2.5.jar
-commons-fileupload-1.3.2.jar
-commons-compiler.jar
-commons-compiler-jdk.jar
-javax.mail.jar

Thư mục resource

Thư mục để viết các file dic dựng lên các giao diện và xử lý cho dự án của bạn.

Thư mục web

Dưới đây là hình ảnh cấu trúc thư mục web

cau%20truc%20web.png

Trong đó

 • ckeditor: trình soạn thảo văn bản trên web application
 • cm: codemirror trình soạn thảo văn bản thực hiện linh hoạt trong javascript
 • customize: bao gồm những file ảnh và 4 file jsp thực hiện việc customize trước khi login vào hệ thống
 • datepicker: jquery hỗ trợ chọn và hiển thị ngày tháng
 • images: thư mục chứa ảnh
 • include: tập hợp những file để xây dựng lên các thành phần của web
 • layout: tổng hợp cấu trúc xây dựng lên các layout của web
 • module: tổng hợp các file xây dựng lên các kiến trúc của web như thống kê, biểu đồ…
 • skin: chứa các file css của web

Các file khác như:

 • access_denined.jsp: Thực hiện nhiệm vụ hiển thị thông báo không có quyền truy cập
 • basic_auth.jsp
 • browser.jsp: hiển thị chi tiết thông tin web

Các file riêng lẻ khác.

 • wak.dic : File lưu các cấu hình của dự án.
 • run.bat : File hệ thống,để chạy dự án
 • + Comment