Mục đích bài viết

 • Bài viết hướng dẫn người sử dụng danh mục dành cho người quản trị dùng để khai báo các chức năng, danh mục sử dụng trong hệ thống.

Nội dung danh mục chức năng

 • Sau khi đăng nhập thành công, người dùng vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & Phân quyền » Danh mục chức năng:
dmcn_menu.png
 • Hệ thống sẽ hiển thị form Danh mục chức năng, hãy click vào nút “Tạo mới” để khai báo một chức năng mới:
dmcn_taomoi.png
 • Khi đó, hệ thống hiển thị form cho phép người dùng nhập các thông tin:
 • Cấp trên: Chọn một chức năng/ nhóm chức năng là cấp trên của chức năng đang tạo. Để thực hiện thao tác này, hãy click vào nút bên cạnh, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chức năng/ nhóm chức năng đã được khai báo trong hệ thống. Người dùng chỉ cần click vào tên của một nhóm chức năng hoặc chức năng muốn chọn làm cấp trên, khi đó nhóm hoặc chức năng này sẽ được tự động điền vào form.
dmcn_captren.png
 • Loại: Chức năng hay Nhóm chức năng
 • Tên: Do người dùng tự đặt và điền vào ô tương ứng
 • Mô tả: Mô tả chi tiết về chức năng
 • Tạo menu?: Check vào mục này nếu muốn chức năng này được hiển thị trên menu.
 • Tác động: Chọn tác động mặc định. Nếu một người dùng không được phân quyền thì sẽ được áp theo quyền ở Tác động mặc định này. Để thực hiện thao tác này, người dùng click vào combobox trên cột “Mặc định”, sau đó chọn tác động là “Bị chặn” hay “Được phép”
 • Trong trường hợp như ở hình trên (chọn “Bị chặn”) thì có nghĩa là: nếu người dùng không được phân quyền cụ thể cho chức năng này thì mặc định là người dùng đó không được phép thực hiện bất kỳ một thao tác nào trên chức năng.
 • Phân quyền: Cho phép nhóm người dùng nào được thực hiện các quyền tương ứng trên chức năng đang tạo. Chọn “Chặn” hay “Mở” trên các ô tham chiếu giữa nhóm người dùng và quyền tương ứng (Select, Update, Delete, Insert, Execute).
dmcn_phanquyen.png
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên form, click nút “Hoàn thành” để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form:
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như các danh mục trước xem tại: Danh mục nhóm NSD

Ứng dụng danh mục chức năng trong việc tạo menu