Mục đích

  • Giúp người quản trị kiểu soát quản lý được hệ thống thông qua từng giải IP

Nội dung danh mục dải IP

  • Để thực hiện khai báo lịch truy cập, người dùng vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & phân quyền » Danh mục dải IP:
dip_menu.png
  • Hệ thống sẽ hiển thị form Danh mục lịch truy cập, hãy click vào nút “Tạo mới” để khai báo một lịch mới:
dip_taomoi.png
  • Tên: Tên dải IP do người dùng tự định nghĩa.
  • Mô tả: Tên mô tả do người dùng tự định nghĩa.
  • Mặc định: Người quản trị chọn trạng thái cho việc truy cập đối với giải Ip trên
  • Chi tiết: Quản trị cung cấp tên dải IP dưới dạng REGEX để danh mục nhận dạng áp dụng
  • Phân quyền: Phân quyền cho các nhóm người dùng. Check vào nhóm NSD được phép truy cập vào hệ thống trong những khoảng thời gian đã thiết lập.
  • Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, click nút “Hoàn thành” để lưu thông tin. Khi đó dữ liệu sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form:
  • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như các danh mục trước xem tại: Danh mục nhóm NSD