Mục đích

  • Chức năng quản lý các giao diện sử dụng trên hệ thống: cho phép thêm mới, sửa, xóa giao diện.

Nội dung danh mục giao diện

  • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục giao diện.
dmgd_menu.png
  • Màn hình Danh mục giao diện hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một giao diện:
  • Màn hình thêm mới giao diện hiển thị
dmgd_taomoi.png

NSD nhập thông tin thêm mới trên form:

  • Mã: Mã giao diện
  • Tên: Tên giao diện
  • Đường dẫn: Đường dẫn tới file giao diện
dmgd_taomoiluu.png
  • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
dmgd_ketqua.png
  • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD