Mục đích

 • Hai chức năng Danh mục kiểu dữ liệu và Danh mục lớp dữ liệu ra đời để giải quyết bài toán sau:
 • Trong một hệ thống có thể quản lý nhiều luồng thông tin khác nhau. Mỗi người dùng hệ thống chỉ được quyền xem và thao tác trên những luồng thông tin nhất định.
 • Ví dụ, trong hê thống hiện tại có nhiều NSD cùng được phép truy cập để theo dõi, quản lý các game/dịch vụ hay các chức năng, tuy nhiên mỗi NSD chỉ quản lý một số dịch vụ nhất định, như vậy việc phân quyền sẽ giúp cho mỗi NSD chỉ được thao tác trên các dịch vụ mà mình quản lý mà thôi.

Nội dung danh mục kiểu dữ liệu

 • Chi tiết hơn về danh mục kiểu dữ liệu, ý nghĩa của nó là tạo ra các lớp dữ liệu khác nhau dựa trên tiêu chí kiểu dữ liệu nào đó, vì thế trong thông tin của chức năng này có câu lệnh SQL để tạo ra các lớp dữ liệu con.

Để khai báo kiểu dữ liệu thực hiện như sau:

 • Từ màn hình chính, truy cập vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & phân quyền » Danh mục kiểu dữ liệu:
kdl_menu.png
 • Khi đó form Danh mục kiểu dữ liệu hiển thị, click nút “Tạo mới” để khai báo một kiểu dữ liệu mới:
ksl_taomoi.png
 • Thông tin trên form kiểu dữ liệu:
  • Tên: Tên của kiểu dữ liệu, do người dùng tự đặt và điền trên form
  • Mô tả: Mô tả chi tiết hơn về kiểu dữ liệu
  • Câu lệnh SQL: Câu lệnh SQL để tạo ra danh sách các dữ liệu chi tiết dựa vào tiêu chí đã chọn (ví dụ tạo ra danh sách các ngân hàng, danh sách các kênh, danh sách các phòng ban)
  • Tác động: Chọn tác động mặc định. Nếu ở phần phân quyền mà không thiết lập quyền cho các tác động này thì sẽ được áp dùng theo quyền mặt định được thiết lập ở form Tạo mới này.
 • Sau khi nhập các thông tin, click nút Hoàn thành để lưu. Thông tin vừa nhập sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form:
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như các danh mục trước xem tại: Danh mục nhóm NSD