Mục đích sử dụng lớp dữ liệu

 • Danh sách lớp dữ liệu cùng với danh mục kiểu dữ liệu ra đời giải quyết bài toán phân quyền theo dữ liệu. Chức năng danh sách lớp dữ liệu này giúp NSD khai báo chi tiết các lớp dữ liệu theo tiêu chí nhất định, và việc phân quyền dữ liệu sẽ phụ thuộc chính vào danh sách này (chứ không phụ thuộc vào danh mục kiểu dữ liệu).

Nội dung danh mục lớp dữ liệu

 • Để khai báo lớp dữ liệu thực hiện như sau:
  • Từ màn hình chính, truy cập vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & phân quyền » Danh mục lớp dữ liệu:
ldl_menu.png
 • Khi đó form Danh mục lớp dữ liệu hiển thị, click nút “Tạo mới” để khai báo một lớp dữ liệu mới:
 • Form tạo mới được hiển thị, cho phép người dùng nhập các thông tin:
 • Kiểu dữ liệu: Chọn một kiểu dữ liệu đã được tạo tại Danh sách kiểu dữ liệu
ldl_taomoi.png
 • Thông tin trên form lớp dữ liệu
  • Tên: Tên của lớp dữ liệu, do người dùng tự đặt
  • Mô tả: Mô tả chi tiết về lớp dữ liệu
  • Danh sách giá trị: Danh sách này sẽ được hiển thị dựa vào kiểu dữ liệu đã được chọn ở trên. Khi đó người dùng sẽ chọn giá trị nào sẽ được gán cho lớp này.
  • Phân quyền: Cho phép nhóm NSD nào được phép thao tác trên lớp dữ liệu này.
 • Sau khi nhập các thông tin, click nút Hoàn thành để lưu. Thông tin vừa nhập sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form:
ldl_danhsach.png
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như các danh mục trước xem tại: Danh mục nhóm NSD

Sử dụng lớp dữ liệu kiểu dữ liệu trong phân quyền dữ liệu