Mục đích

 • Chức năng quản lý các liên kết tắt từ hệ thống tới các trang liên kết khác, cho phép thêm mới, sửa, xóa liên kết tắt hiển thị trên hệ thống.

Nội dung danh mục liên kết tắt

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Danh mục liên kết tắt.
dmmtqt_menu.png
 • Màn hình Danh mục liên kết tắt hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một liên kết tắt:
dmlkt_form.png
dmlkt_taomoi.png
 • NSD nhập thông tin thêm mới trên form:
  • Nhóm: Nhóm liên kết tắt
  • Mô tả: Mô tả liên kết tắt
  • Liên kết đầy đủ: Liên kết đầy đủ
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút "Lưu" để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như:Danh mục nhóm người sử dụng