Loại module là gì ?

  • Loại module là một module chức năng được tích hợp vào hệ thống wak quản lý các loại module đã được định nghĩa.

Nội dung danh mục loại Module

  • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục loại module.
dmlmd_menu.png
  • Màn hình Danh mục loại module hiển thị
dmlmd_ketqua.png
  • Ý nghĩa của các loại module đã được wak định nghĩa :
    • INLINE: Kiểu module cho phép nhập trực tiếp code nội dung.
    • INTERNAL: Kiểu module cho phép nhập đường dẫn url tới module nội dung (ví dụ: url " http://…")

Ứng dụng loại module