Loại menu là gì ?

 • Loại menu là module được tích hợp trên hệ thống wak dùng để quản trị các loại menu đã được định nghĩa.

Nội dung danh mục loại menu

 • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục loại menu.
dmlmn_menu.png
 • Màn hình danh mục loại menu hiển thị
dmlmn_ketqua.png
 • Ý nghĩa của các loại menu được định nghĩa trong wak
  • Internal Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung là đường dẫn tuyệt đối đến thư mục lưu file nguồn.
  • Module Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung dưới dạng module nhóm chức năng đã được tạo trong danh mục chức năng trước đó
  • Static url Reference Menu: Khai báo menu sử dụng nội dung là đường dẫn url " http://…".

Sử dụng danh mục loại menu

 • Các khai báo loại menu được sử dụng trong phần tạo menu