Mục đích

  • Giúp người quản trị quản lý được khoảng thời gian và lịch trình làm việc của nhóm người sử dụng, người sử dụng trong hệ thống.

Nội dung lịch truy cập

  • Để thực hiện khai báo lịch truy cập, người dùng vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & phân quyền » Danh mục lịch truy cập:
ltc_menu.png
  • Hệ thống sẽ hiển thị form Danh mục lịch truy cập, hãy click vào nút “Tạo mới” để khai báo một lịch mới:
ltc_taomoi.png
ltc_chitietthemlich.png
  • Tên: Tên lịch truy cập, do người dùng tự đặt.
ltc_chitietphanquen.png
  • Phân quyền: Phân quyền cho các nhóm người dùng. Check vào nhóm NSD được phép truy cập vào hệ thống trong những khoảng thời gian đã thiết lập.
  • Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, click nút “Hoàn thành” để lưu thông tin. Khi đó dữ liệu sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form:
  • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như các danh mục trước xem tại: Danh mục nhóm NSD