Mục đích

 • Chức năng quản lý mẫu tin cảnh báo gửi qua email hoặc tin nhắn SMS trên hệ thống, cho phép thêm mới, sửa, xóa mẫu tin cảnh báo.

Nội dung quản lý Module

 • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Danh mục mẫu tin cảnh báo.
dmmtcb_menu.png

Tạo mới mẫu tin cảnh báo

 • Màn hình Danh mục mẫu tin cảnh báo hiển thị
dmmtcb_clicktaomoi.png
 • Click nút 'Tạo mới' để thêm mới mẫu tin cảnh báo, màn hình thêm mới hiển thị:
dmmtcb_formtaomoi.png
 • Tab Cấu hình SMS
dmmtcb_formtaomoisms.png
 • Nhập thông tin thêm mới trên màn hình:
  • Mã: Mã gửi tin
  • Mô tả: Mô tả mẫu tin cảnh báo
  • Tab Cấu hình email:
  • Danh sách email nhận: Nhập danh sách email nhận tin cảnh báo
  • Danh sách email nhận (cc): Nhập danh sách email nhận tin cc
  • Chủ đề: Chủ đề tin cảnh báo
  • Nội dung: Nội dung chi tiết tin cảnh báo qua email
 • Tab Cấu hình SMS:
  • Danh sách số nhận: Danh sách số nhận tin cảnh báo
  • Danh sách số nhận (cc): Danh sách số nhận tin cảnh báo cc
  • Nội dung: Nội dung chi tiết tin cảnh báo qua SMS
dmmtcb_formtaomoimail.png
 • Bấm “Lưu” để hoàn tất quá trình thêm mới mẫu tin cảnh báo  Hệ thống hiển thị thông báo tạo mới mẫu tin cảnh báo thành công. Mẫu tin cảnh báo vừa thêm mới hiển thị trên danh sách bản ghi.
dmmtcb_ketqua.png

Xem chi tiết mẫu tin cảnh báo

dmmtcb_clickxemchitiet.png
 • Màn hình chi tiết bản ghi hiển thị
dmmtcb_chitiet.png

Sửa mẫu tin cảnh báo

dmmtcb_clicksua.png
 • Màn hình Sửa bản ghi hiển thị
dmmtcb_sua.png
 • Nhập lại các thông tin cần chỉnh sửa trên màn hình. Bấm “Lưu” để hoàn tất quá trình sửa thông tin mẫu tin cảnh báo. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công.

Xóa mẫu tin cảnh báo

dmmtcb_clickxoa.png
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận NSD có thực sự muốn xóa bản ghi
dmmtcb_xoa.png
 • NSD click chọn:
  • OK: Đồng ý xóa bản ghi đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo xóa bản ghi thành công
  • Hủy: Hủy xóa bản ghi đã chọn.

Sử dụng mẫu tin gửi mail cảnh báo