Mục đích

  • Quản lý mẫu tin gửi tới NSD qua email hoặc SMS trong quá trình thực hiện các quy trình trên hệ thống. Cho phép thêm mới, sửa, xóa bản ghi.

Nội dung quản lý Module

  • Vào menu Hệ thống » Cấu hình & tùy chọn » Danh mục mẫu tin quy trình.
dmmtqt_menu.png