Mục đích

 • Chức năng quản lý các ngôn ngữ hiển thị trên hệ thống, cho phép thêm mới, sửa, xóa ngôn ngữ.
 • Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ hiển thị theo 2 ngôn ngữ gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Nội dung danh mục ngôn ngữ

 • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, bấm vào Hệ thống » Quản lý giao diện » Danh mục ngôn ngữ.
dmnn_menu.png
 • Màn hình Danh mục ngôn ngữ hiển thị, click nút Thêm mới để thêm mới một ngôn ngữ:
dmnn_taomoi.png
 • NSD nhập thông tin thêm mới trên form:
  • Mã: Mã ngôn ngữ
  • Tên: Tên ngôn ngữ
dmnn_taomoiluu.png
 • Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, click nút 'Lưu' để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay lập tức, bản ghi sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên màn hình:
dmnn_ketqua.png
 • Các thao tác: Tìm kiếm, Xem thông tin, Sửa, Xóa cũng tương tự như bài viết: Danh mục nhóm NSD

Cấu hình sử dụng chức năng ngôn ngữ

dmnn_applydic.png
 • Mặc định các chức năng khi được cấu hình trong wak (vd run/com/ftl/wak/schedule/) sẽ bao gồm nhiều module chức năng bao gồm:
  • File.dic: file chứa mã code giao diện chức năng dưới dạng .dic
  • File xxxVN.dic hoặc xxxEN.dic là các file cấu hình ngôn ngữ cho các trường thuộc tính khi hiển thị.
 • Cách Wak có thể nhận diện ngôn ngữ: khi chương trình biên dịch dữ liệu từ các file cấu hình các xử lý trong wak sẽ tiến hành map các thông tin định nghĩa tại các file ngôn ngữ được thiết lập bởi người dùng( trên màn hình là 2 file create.dic và createVN.dic đây là các file cấu hình theo quy định trong wak).
dmnn_chchitiet.png
 • Cấu hình chi tiết trong các file cấu hình ngôn ngữ và sự khác nhau: lần lượt khai báo các các thông tin cấu hình tương ứng theo quy tắc định nghĩa của wak.
dmnn_mapdic.png
 • Lựa chọn mục ngôn ngữ hiển thị giao diện.
dmnn_chonnn.png
 • Chọn cấu hình ngôn ngữ tại một danh mục đã được định nghĩa các file ngôn ngữ » kết quả wak đã nhận diện thành công và thay đổi kiểu ngôn ngữ hiển thị trên màn hình.
dmnn_hienthi.png