Nhóm người sử dụng là gì ?

 • Nhóm người sử dụng là module chức năng được tích hợp trên ứng dụng wak, dùng để quản trị nhóm nhóm đối tượng người dùng có cùng chung các thuộc tính, tính chất và xử lý.

Tại sao lại dùng nhóm người sử dụng ?

 • Danh mục nhóm người sử dụng giúp người quản trị tạo ra một nhóm những người sử dụng được phân quyền giống nhau có chung các tác động tới hệ thống.
 • Nhanh chóng cấp và đăng ký mới người sử dụng có cùng cấp bậc và quyền trong quá trình triển khai và quản lý hệ thống.

Nội dung danh mục nhóm NSD

 • Chức năng này sẽ được quản trị khai báo. Quản trị là người đã được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền Admin.
 • Sau khi đăng nhập thành công, quản trị sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ. Từ màn hình này, click chuột vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & Phân quyền » Danh mục nhóm NSD để kích hoạt form.
nsd_pq_menu.png
 • Khi đó, form Danh mục nhóm NSD sẽ được hiển thị. Chọn nút “Tạo mới” để khai báo một nhóm người dùng mới:
nsd_pq_create.png
 • Tiếp theo, nhập các thông tin trên form Tạo mới
nsd_pq_create_nsd.png
 • Các thông tin trên form
  • Tên nhóm: Do quản trị tự đặt tên và điền vào ô tương ứng
  • Mô tả: Nêu thông tin chi tiết hơn về nhóm
  • Nhóm cấp trên: Nếu muốn nhóm này là con của một nhóm đã được tạo sẵn trong danh mục, hãy click vào nút bên cạnh, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhóm đã được tạo:
  • Hiệu lực?: Khi check vào ô này, nhóm vừa được tạo mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi tạo. Ngược lại, nếu không check, nhóm này sẽ có trạng thái “Hết hiệu lực”, đồng nghĩa với việc không sử dụng được trong hệ thống, cần phải thay đổi trạng thái để có hiệu
 • Tìm kiếm nhóm NSD
 • Việc tìm kiếm có thể thực hiện được ngay sau khi kích hoạt form.
nsd_pq_timkiem.png
 • Người dùng chỉ cần nhập các tiêu chí tìm kiếm trên form, và sau đó click nút “Tìm kiếm”
nsd_pq_kq_timkiem.png
 • Nếu muốn hiển thị tất cả các bản ghi có trong hệ thống, người dùng không cần nhập thông tin gì trên form mà chỉ cần click nút “Tìm kiếm”.
 • Xem thông tin nhóm NSD
  • Để xem thông tin chi tiết của một nhóm NSD, người dùng chỉ cần click vào biểu tượng tương ứng trên chính nhóm đó ở trong danh sách:
  • Khi đó, form thông tin chi tiết của nhóm sẽ được hiển thị.
nsd_pq_xemchitiet.png
 • Sửa thông tin nhóm NSD
  • Với những nhóm NSD đã được khai báo trong hệ thống, quản trị có thể sửa các thông bằng cách
   • Tìm kiếm nhóm NSD cần sửa
   • Sửa và lưu thông tin.
  • Để sửa thông tin, hãy click vào biểu tượng tương ứng trên nhóm NSD cần sửa.
  • Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị form thông tin sẵn có của nhóm NSD này, quản trị thay đổi các thông tin cần thiết và click nút “Ghi lại” để lưu thông tin mới.
nsd_pq_suanhom.png
 • Xóa thông tin nhóm NSD
  • Người dùng thực hiện xóa một hoặc nhiều nhóm NSD bằng cách
   • Tìm kiếm nhóm NSD cần Xóa
   • Xóa một hoặc nhiều bản ghi
  • Sau khi thực hiện tìm kiếm, danh sách các bản ghi thỏa mãn sẽ được hiển thị trên form. Người dùng check vào ô check box tại những bản ghi muốn xóa, sau đó click nút “Xóa bản ghi đã chọn”:
nsd_pq_xoa.png
 • Phần xác nhận thông tin:
   • Bấm OK nếu thực sự đồng ý xóa
   • Bấm Cancel để hủy việc xóa.
  • Sau khi quá trình này thực hiện thành công, các bản ghi đã check chọn sẽ bị xóa hỏi CSDL, đồng thời cập nhật luôn danh sách trên form.
Thêm bình luận mới