Mục đích bài viết

 • Bài viết hướng dẫn người quản trị viên nắm được quy trình quản trị người sử dụng trong hệ thống wak, có ý nghĩa quan trọng trong việc quản trị tài khoản đăng nhập hệ thống hoặc phân quyền người dùng tác động tới các chức năng trong hệ thống.

Nội dung danh mục người sử dụng

 • Sau khi đăng nhập thành công, từ màn hình chính, truy cập vào menu Hệ thống » Quản lý NSD & Phân quyền » Danh mục người sử dụng:
snsd_menu.png
 • Khi đó, form Danh mục NSD sẽ được hiển thị. Chọn nút “Tạo mới” để khai báo một người dùng mới:
snsd_taomoi.png
 • Thông tin form nhập:
  • Tên đăng nhập: Do người dùng tự đặt, dùng để đăng nhập vào hệ thống
  • Tên đầy đủ: Tên đầy đủ của người dùng
  • Cách xác thực: Chọn cách xác thực mật khẩu cho tài khoản đang tạo
   • Sử dụng mật khẩu lưu trên CSDL: Khi chọn cách xác thực này, trên form sẽ hiển thị ô text “Mật khẩu” cho phép NSD tự đặt và nhập vào.
   • Sử dụng tài khoản mail: Dùng cách xác thực này, người dùng phải khai báo “Tên đăng nhập” trùng với tài khoản mail đã có, và không cần phải nhập mật khẩu trên form. Khi đăng nhập, chỉ cần dùng chính tài khoản mail, hệ thống sẽ tự động đối chiếu và kiểm tra.
  • Hiệu lực: Nếu check vào ô này thì tài khoản sẽ có hiệu lực ngay sau khi tạo.
  • NSD nội bộ:
  • Mức ưu tiên:
  • Mật khẩu: Do người dùng đặt và nhập vào trường tương ứng (Chỉ dùng cho cách xác thực “Sử dụng mật khẩu lưu trên CSDL”)
  • Mât khẩu không bao giờ hết hạn?: Thông thường, mật khẩu chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Sau khoảng thời gian đó, người dùng phải thực hiện đổi mật khẩu để tiếp tục sử dụng hệ thống. Nhưng nếu người dùng check vào ô “Mật khẩu không bao giờ hết hạn” thì mật khẩu luôn luôn có hiệu lực.
  • Thuộc nhóm: Người dùng muốn đặt tài khoản này thuộc nhóm người sử dụng nào thì check vào ô tương ứng.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click nút “Hoàn thành” để lưu các thông tin vừa nhập. Ngay sau đó, tài khoản vừa tạo sẽ được lưu vào CSDL và hiển thị trên form
 • Tim kiếm người sử dung
snsd_timkiem.png
 • Xem thông tin chi tiết người sử dung.
snsd_xemchitiet.png
 • Sửa thông tin người sử dụng.
snsd_sua.png
 • Xóa người sử dụng.
snsd_xoa.png

Ứng dụng tạo người sử dụng mới

 • Tạo mới một tài khoản người dùng
member.png
 • Cấu hình tham số quyền truy cập
member_dannhap.png
 • Kết quả
dnthanhcong.png